درباره نشریه
ISSN:
2322-2131
eISSN:
2588-476X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی (دانشکده علوم جغرافیایی)
مدیر مسئول:
دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
سردبیر:
دکتر حسن افراخته
مدیرداخلی:
وحید ریاحی
کارشناس:
معصومه کارخانه
تلفن:
021-88829359
سایت اختصاصی:
serd.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، دانشگاه خوارزمی، ساختمان جغرافیا، طبقه چهارم، دفتر نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/07
مدیر مسئول
دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی، جغرافیای سیاسی
Zahra Beygom Hejazizadeh
Professor
Kharazmi University
Specialist: political geography
سردبیر
دکتر حسن افراخته
استاد دانشکده علوم
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hasan Afrakhteh
Professor College of Science
Kharazmi University
Specialist: Geography and Rural Planning
اعضای تحریریه
دکتر احمد اکبری
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ahmad Akbari
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Agricultural Economics
دکتر حسن افراخته
استاد دانشکده علوم
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hasan Afrakhteh
Professor College of Science
Kharazmi University
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر سیمین تولایی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Simin Tavalaee
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Human Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر محمد سلیمانی
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Soleimani
Associate Professor Faculty of Geography
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر پرویز ضیاییان فیروزآبادی
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی
Parviz Ziaeian Firoozabadi
Associate Professor Faculty of Geography
Kharazmi University
Specialist: Remote Sensing, geographical information system
دکتر بهلول علیجانی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: هواشناسی، جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Bohlool Alijani
Professor
Kharazmi University
Specialist: Meteorology, Natural geography and climatology
دکتر مجتبی قدیری معصوم
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Mojtaba Ghadiri Masoom
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography & Rural Planning
دکتر حسن کامران
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hasan Kamran
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political geography
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
کارشناس
معصومه کارخانه
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Masoumeh Karkhaneh
Masters
Specialist: Communication Sciences
مدیرداخلی
وحید ریاحی
دانشیار علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
Vahid Riahi
Associate Professor, Geographical science
Kharazmi University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۸