درباره نشریه
ISSN:
2423-5830
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
این مجله از شماره سوم سال پنجم بصورت انگلیسی منتشر می شود.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مدیر مسئول:
دکتر افسون نودهی مقدم
سردبیر:
دکتر امیرمسعود عرب
مدیر اجرایی:
دکتر فهیمه هاشمی راد
تلفن:
021-22180039
دورنگار:
021-22180039
سایت اختصاصی:
ptj.uswr.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و تونبخشی، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دفتر نشریه فیزیک درمانی، ، کدپستی: 1985713834
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/28
مدیر مسئول
دکتر افسون نودهی مقدم
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Afsun Nodehi Moghadam
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
سردبیر
دکتر امیرمسعود عرب
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Amir Masoud Arab
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
هیات تحریریه
دکتر شاپور جابرزاده
دکتر شاپور جابرزاده
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Shapour Jaberzadeh
Specialist: Physiotherapy
دکتر اندیشه باستانی
دکتر اندیشه باستانی
Andisheh Bastani
RMIT University, Australia,
دکتر ویدا علیزاد
دکتر ویدا علیزاد
Vida Alizad
دکتر بهنام اخباری
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Behnam Akhbari
Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر امیرمسعود عرب
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Amir Masoud Arab
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر محسن امیری
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Mohsen Amiri
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر نورالدین کریمی
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Noureddin Karimi
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر افسون نودهی مقدم
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Afsun Nodehi Moghadam
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر محمدرضا نوربخش
دکتر محمدرضا نوربخش
استاد
رشته تخصصی: متخصص فیزیوتراپی
Mohammad Reza Nourbakhsh
Professor,
Specialist: Physiotherapist
دکتر اصغر رضاسلطانی
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Asghar Reza Soltani
Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: فيزيوتراپي
دکتر گیتی ترکمان
استاد دانشگاه تربیت مدرس
Giti Torkaman
Professor, Physical Therapy Department,, Tarbiat Modares University
دکتر سعید طالبیان مقدم
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Saeid Talebian Moghaddam
Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
ویراستارفارسی
دکتر امید مساح
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Omid Massah
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر امید مساح
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Omid Massah
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
مدیر اجرایی
دکتر فهیمه هاشمی راد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Fahimeh Hashemi Rad
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۴