درباره نشریه
ISSN:
2423-5830
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
مدیر مسئول:
دکتر افسون نودهی مقدم
سردبیر:
دکتر امیرمسعود عرب
مدیر اجرایی:
دکتر فهیمه هاشمی راد
ویراستار فارسی:
دکتر امید مساح
ویراستار انگلیسی:
دکتر امید مساح
تلفن:
021-22180039
دورنگار:
021-22180039
سایت اختصاصی:
ptj.uswr.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و تونبخشی، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دفتر نشریه فیزیک درمانی، ، کدپستی: 1985713834
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/28
مدیر مسئول
دکتر افسون نودهی مقدم

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Afsun Nodehi Moghadam

University Of Social Welfare And Health Sciences
سردبیر
دکتر امیرمسعود عرب

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Amir Masoud Arab

University Of Social Welfare And Health Sciences
اعضای تحریریه
دکتر شاپور جابرزاده
دکتر شاپور جابرزاده

رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Shapour Jaberzadeh

Specialist: Physiotherapy
دکتر اندیشه باستانی
دکتر اندیشه باستانی

Andisheh Bastani
RMIT University, Australia
دکتر ویدا علیزاد
دکتر ویدا علیزاد

Vida Alizad

دکتر بهنام اخباری
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Behnam Akhbari
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر امیرمسعود عرب

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Amir Masoud Arab

University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر محسن امیری
دانش آموخته دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه رازی کرمانشاه
Mohsen Amiri
.Ph.D, Psychology, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences
Razi University
دکتر نورالدین کریمی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Noureddin Karimi
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر افسون نودهی مقدم

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Afsun Nodehi Moghadam

University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر محمدرضا نوربخش
استاد
رشته تخصصی: متخصص فیزیوتراپی
Mohammad Reza Nourbakhsh
Professor
Specialist: Physiotherapist
دکتر اصغر رضاسلطانی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Asghar Reza Soltani
Professor Faculty of Rehabilitation Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: فيزيوتراپي
دکتر گیتی ترکمان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Giti Torkaman
Professor Physical Therapy Department,
Tarbiat Modares University
دکتر سعید طالبیان مقدم
استاد توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Saeid Talebian Moghaddam
Professor, Rehabilitation
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
ویراستار فارسی
دکتر امید مساح

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Omid Massah

University Of Social Welfare And Health Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر امید مساح

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Omid Massah

University Of Social Welfare And Health Sciences
مدیر اجرایی
دکتر فهیمه هاشمی راد

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Fahimeh Hashemi Rad

University Of Social Welfare And Health Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۹