درباره نشریه
ISSN:
2251-8983
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاران قلب ایران
مدیر مسئول:
دکتر حمید پیروی
سردبیر:
دکتر حمید پیروی
مدیر اجرایی:
فتانه عسگری
ویراستار فارسی:
متین قربتی
ویراستار انگلیسی:
ژاسمن شاه نظری
تلفن:
021-23922270
دورنگار:
021-23922270
سایت اختصاصی:
journal.icns.org.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش، بیمارستان قلب شهید رجایی ساختمان انجمن های علمی طبقه دوم، انجمن علمی پرستاران قلب ایران
صندوق پستی:
1569-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/17
مدیر مسئول
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor Department of Nursing
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
سردبیر
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor Department of Nursing
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر پروین آذرهوشنگ
دکتر پروین آذرهوشنگ

Parvin Azar Hooshang

دکتر عباس آزاده جو
دکتر عباس آزاده جو

Abbas Azadeh Joo

دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
منصوره اشقلی فراهانی
منصوره اشقلی فراهانی

Mansooreh Farahani

دکتر فریده باستانی

Farideh Bastani

دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor Department of Nursing
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سودابه جولایی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Soodabeh Joolaee
Massey University, New Zealand
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر فاطمه دباغی

Fatemeh Dabbaghi

معصومه ذاکری مقدم
معصومه ذاکری مقدم

Masoumeh Zakeri Moghaddam

ژاسمن شاه نظری
ژاسمن شاه نظری

Jasmen Shah Nazari

حسین شیری
حسین شیری

Hosein Shiri

محمدتقی صفدری
محمدتقی صفدری

Mohammad Taghi Safdari

دکتر مهوش صلصالی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Mahvash Salsali
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
فرهاد کامرانی
فرهاد کامرانی

Farhad Kamrani

محمدتقی مقدم نیا
محمدتقی مقدم نیا

Mohammad Taghi Moghaddam Nia

ژاله محمد علیها
ژاله محمد علیها

Jaleh MOhammad Aliha

دکتر نورالدین محمدی
بازنشسته
رشته تخصصی: Multicultural Nursing، Phenomenology
Nooredin Mohammadi

Specialist: Multicultural Nursing, Pheno
دکتر ندا مهرداد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری،، غدد درون ریز و متابولیسم
Neda Mehrdad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Endocrinology & Metabolism
ملاحت نیکروان
ملاحت نیکروان

Malahat Nik Ravan

ویراستار فارسی
متین قربتی
متین قربتی

Matin Ghorbati

ویراستار انگلیسی
ژاسمن شاه نظری
ژاسمن شاه نظری

Jasmen Shah Nazari

مدیر اجرایی
فتانه عسگری
فتانه عسگری

Fattaneh Asgari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۱