درباره نشریه
ISSN:
768-2228
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 90
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی قلی زاده
سردبیر:
دکتر سیروس لطفی
مدیر اجرایی:
ملیحه گل زاده
مدیرداخلی:
دکتر سعیده ابراهیمی اصل
تلفن:
041-44237631
سایت اختصاصی:
ace.iau-ahar.ac.ir
نشانی:
اهر، کیلومتر 2 جاده اهر، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، دانشکده علوم پایه، دفتر مجله ی کاربرد شیمی در محیط زیست
صندوق پستی:
338-54515
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/06
مدیر مسئول
دکتر مرتضی قلی زاده
استادیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Morteza Gholizadeh
Assistant Professor
University of Tabriz
سردبیر
دکتر سیروس لطفی
استاد واحد اهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی
Sirus Lotfi
Professor Ahar Branch
Central Office, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر حسن تقی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Hassan Taghipour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental/Occupational Healt
دکتر احمد باویلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Ahad Bavili
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر بهرام لطافت
واحد اهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی
Bahram Lataft
Ahar Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر محمد آرمان مهر
استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی دانشگاه
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Mohammad Arman Mehr
Scientific and Industrial Research Institute of the University
دکتر محمدحسین ارباب زوار
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: شیمی
mohammad hosein Arbab Zavvar
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر جبار خلفی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: شیمی آلی
Jabbar Khalafi
Professor
University of Urmia
دکتر محمد مسافری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Mosaferi
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
ویراستارفارسی
دکتر زهره قاضی طباطبایی
استادیار واحد اهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی کاربردی
Zohreh Ghazitabatabayi
Assistant Professor Ahar Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر مرتضی قلی زاده
استادیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Morteza Gholizadeh
Assistant Professor
University of Tabriz
ویراستار انگلیسی
دکتر مرتضی قلی زاده
استادیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Morteza Gholizadeh
Assistant Professor
University of Tabriz
مدیر اجرایی
ملیحه گل زاده
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: تربیت بدنی، تربیت بدنی (مدیریت ورزشی)
Maliheh Golzadeh
Masters
Specialist: Physical Education
مدیرداخلی
دکتر سعیده ابراهیمی اصل
استادیار واحد اهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: نانو شیمی
Saeedeh Ebrahimi Asle
Assistant Professor Ahar Branch
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۸