درباره نشریه
ISSN:
2345-5225
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول:
دکتر محمدابراهیم زارعی
سردبیر:
دکتر محمدابراهیم زارعی
مدیرداخلی:
مهندس صفانه صادقیان
تلفن:
081-38381192
سایت اختصاصی:
nbsh.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، فلکه فلسطین، بلوار غبار همدانی، دانشکده هنر و معماری، گروه باستان شناسی ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/20
مدیر مسئول
محمدابراهیم زارعی
استاد گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mohammad Ebrahim Zarei
Professor, Archaeological Department, Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology
سردبیر
محمدابراهیم زارعی
استاد گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mohammad Ebrahim Zarei
Professor, Archaeological Department, Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology
هیات تحریریه
جلال الدین رفیع فر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی باستان شناختی و عشایر
Jaleleddin Rafifar
Professor, University of Tehran
Specialist: Cultural anthropology, archaeological anthropology and tribes
کمال الدین نیکنامی
استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Kamaledin Niknami
Professor, Archaeological Department, University of Tehran
Specialist: Archeology, Archaeological orientation of the historical period
یعقوب محمدی فر
استاد گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی تاریخی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Yaghoob Mohamadifar
Professor, Archaeological Department, Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology, Historical Archaeology, Archaeological orientation of the historical period
حکمت الله ملاصالحی
دانشیار دانشکده باستان شناسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Hekmatollah Mollasalehi
Associate Professor, Faculty of Archeology, University of Tehran
Specialist: Archaeological orientation of the historical period
بهمن فیروزمندی شیره جینی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی
Bahman Firoozmandi Shirehjini
Professor, University of Tehran
Specialist: Archeology
علیرضا هژبری نوبری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی تاریخی
Ali Reza Hejebri Nobari
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Historical Archaeology
مهدی مرتضوی
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mehdi Mortazavi
Associate Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Archaeology
رضا مهرآفرین
دانشیار دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی
Reza Mehr Afarin
Associate Professor, University of Mazandaran
Specialist: Archeology
عباس مترجم
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ
Abbas Motarjem
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeological , Archaeological prehistoric orientation
کاظم ملازاده
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Kazem Molla Zadeh
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeological orientation of the historical period
سیدرسول موسوی حاجی
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی
Seyed Rasoul Mousavihaji
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Islamic Archaeology
محمدابراهیم زارعی
استاد گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mohammad Ebrahim Zarei
Professor, Archaeological Department, Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology
ویراستار انگلیسی
دکتر آذر سرمدی جو
آذر سرمدی جو
مدیرداخلی
صفانه صادقیان
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: کامپیوتر (نرم افزار)
Safaneh Sadeghian
Bu-Ali Sina University
Specialist: Computer (software)
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۵