درباره نشریه
ISSN:
2345-5551
eISSN:
2538-5879
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر آذر آقایاری
سردبیر:
دکتر ابوالفضل فراهانی
مدیرداخلی:
فاطمه موسوی نسب
سایت اختصاصی:
arsmb.journals.pnu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/28
مدیر مسئول
دکتر آذر آقایاری
دانشیار
سردبیر
دکتر ابوالفضل فراهانی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Abolfazl Farahani
Professor
Payame Noor University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
اعضای تحریریه
دکتر حسن اسدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Hasan Asadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر فرشاد تجاری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Farshad Tojjari
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر مجید جلالی فراهانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Majid Jalali Farahani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sport Managment
دکتر رحیم رمضانی نژاد
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Rahim Ramzaninejad
professor
University of Guilan
دکتر حمید قاسمی
دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، ارتباطات ورزشی، رسانه های ورزشی
Hamid Ghasemi
Associate Professor, Sport Management
Payame Noor University
Specialist: Sport management
مدیرداخلی
فاطمه موسوی نسب
کارشناس- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
Fateme Mousavi Nasab
Expert - Central Organization of Payame Noor University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۵