درباره نشریه
ISSN:
2345-5551
eISSN:
2538-5879
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی قره
سردبیر:
دکتر ابوالفضل فراهانی
مدیرداخلی:
فاطمه موسوی نسب
سایت اختصاصی:
arsmb.journals.pnu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/02
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی قره
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mohammad Ali Ghareh
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Sport Managment
سردبیر
دکتر ابوالفضل فراهانی
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Abolfazl Farahani
Professor, Payame Noor University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
هیات تحریریه
دکتر حسن اسدی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Hasan Asadi
Professor, University of Tehran
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر فرشاد تجاری
استاد واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Farshad Tojjari
Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر مجید جلالی فراهانی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Majid Jalali Farahani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sport Managment
دکتر رحیم رمضانی نژاد
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Rahim Ramezaninejad
Professor, University of Guilan
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر ابوالفضل فراهانی
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Abolfazl Farahani
Professor, Payame Noor University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر حمید قاسمی
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Hamid Ghasemi
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Sport Managment
دکتر محمدعلی قره
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mohammad Ali Ghareh
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Sport Managment
مدیرداخلی
فاطمه موسوی نسب
کارشناس- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
Fateme Mousavi Nasab
Expert - Central Organization of Payame Noor University,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۶