درباره نشریه
ISSN:
2251-8762
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی امام هادی
سردبیر:
دکتر بابک مصطفی زاده
سایت اختصاصی:
http://journals.sbmu.ac.ir/site/node/79
نشانی:
تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تلفن همراه:
09370857433
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/16
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی امام هادی
دانشیار پزشکی قانونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Mohammad Ali Emamm Hadi
Associate Professor, Forensic medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Toxicology
سردبیر
دکتر بابک مصطفی زاده
دانشیار پزشکی قانونی و سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، سم شناسی بالینی
Babak Mostafazadeh
Associate Professor Forensic Medicine and Toxicology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine, Clinical Toxicology
اعضای تحریریه
دکتر مهدی بلالی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر شاهین شادنیا
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی
Shahin Shadnia
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology
دکتر هاله طلایی
دکتر هاله طلایی
مرکز تحقیقات سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Haleh Talaie
Toxicological Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر بیتا دادپور
استادیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب داخلی، سم شناسی بالینی
Bita Dadpour
Assistant Professor Medical Toxicology Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Clinical Toxicology
Peter Vanezis

Specialist: Forensic Pathologist
دکتر حسین وطن پور
استاد تمام گروه سم شناسی-فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hossein Vatanpour
Full Professor, Toxicology and Pharmacology, Pharmacy school,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مریم وهاب زاده
استادیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مسمومیت ها و سم شناسی بالینی
Maryam Vahabzadeh
Assistant Professor Toxicology Medical Toxicology Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology, Poisonings and Clinical Toxicology
Sherein S.Ghaleb

Specialist: Forensic Medicine and Toxicology
دکتر آرش قدوسی

Arash Ghouddosi

Srinivasa Ragavan
Srinivasa Ragavan

Specialist: Forensic Medicine
دکتر حبیب امامی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سل و بیماری ریه
Habib Emami

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Tuberculosis and Lung Disease
دکتر حسن توفیقی
دکتر حسن توفیقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، سم شناسی
Hassan Towfighi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology, Forensic Medicine
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر محمدعلی امام هادی
دانشیار پزشکی قانونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Mohammad Ali Emamm Hadi
Associate Professor, Forensic medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Toxicology
Duarte Nuno Vieira
Duarte Nuno Vieira
Professor
Specialist: Forensic Medicine
دکتر مهدی بلالی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر اردشیر شیخ آزادی
استاد پزشکی قانونی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Ardeshir Sheikhazadi
Professor, Forensic Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Toxicology
دکتر یونس پناهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: فارماکولوژی، داروسازی و سم شناسی
Yoones Panahi
Professor Faculty of Medicine
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotherapy &toxicology
دکتر نسترن ایزدی مود
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: سم شناسی
Nastaran Eizadi Mood
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر بابک مصطفی زاده
دانشیار پزشکی قانونی و سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، سم شناسی بالینی
Babak Mostafazadeh
Associate Professor Forensic Medicine and Toxicology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine, Clinical Toxicology
دکتر لطیف گچکار
استاد بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Latif Gachkar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
John Jason Payne James
John Jason Payne James

Specialist: Forensic Physician
دکتر خسرو آگین

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریه و مراقبتهای ویژه ریوی
khosrow Agin

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonologist and Pulmonary Critical Care
دکتر رضا افشاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی، سم شناسی و اپیدمیولوژی
Reza Afshari
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology, Toxicology and Epidemiology
دکتر مهرزاد کیانی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Mehrzad Kiani
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine & Toxicology
دکتر فخرالدین تقدسی نژاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، پزشکی قانونی و سم شناسی
Fakhreddin Taghadosinejad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine, Forensic Medicine and Toxicology
دکتر  دلیرراد
دکتر دلیرراد
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Mohammad Delirrad
School of Medicine
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Clinical Toxicology
دکتر کوروش قره گوزلو
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: عصب شناسی
Kourosh Ghareghozli
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر کامران آقاخانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Kamran Aghakhani
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Toxicology
Shawn Lynn Parcells
Shawn Lynn Parcells

Specialist: Autopsy
دکتر مهدی صابری فیروزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روانپزشک پزشکی قانونی
Mehdi Saberi Firoozi
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Psychiatrist
Dalbir Singh
Dalbir Singh

Anthony T. Tu
Anthony T. Tu
Professor
Specialist: Biochemistry and Molecular Biology
Surjit Singh
Surjit Singh

دکتر فارس نجاری
دانشیار پزشکی قانونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: Forensic Medicine&Clinical Toxicology Felowshipe
Fares Najari
Associate Professor, legal medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر غلامعلی دوروشی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی
Gholamali Dorooshi

Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology, Forensic medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۳