درباره نشریه
ISSN:
2251-8762
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی امام هادی
سردبیر:
دکتر بابک مصطفی زاده
سایت اختصاصی:
http://journals.sbmu.ac.ir/site/node/79
نشانی:
تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تلفن همراه:
09370857433
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/16
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی امام هادی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Mohammad Ali Emamm Hadi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Toxicology
سردبیر
دکتر بابک مصطفی زاده
دانشیار پزشکی قانونی و سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، سم شناسی بالینی
Babak Mostafazadeh
Associate Professor Forensic Medicine and Toxicology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine, Clinical Toxicology
اعضای تحریریه
دکتر مهدی بلالی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر شاهین شادنیا
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی
Shahin Shadnia
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology
دکتر هاله طلایی
دکتر هاله طلایی
مرکز تحقیقات سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Haleh Talaie
Toxicological Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر بیتا دادپور
استادیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب داخلی، سم شناسی بالینی
Bita Dadpour
Assistant Professor Medical Toxicology Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Clinical Toxicology
Peter Vanezis

Specialist: Forensic Pathologist
دکتر حسین وطن پور
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی و داروسازی
Hossein Vatanpour
Professor Faculty of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacol. & Toxicol, Toxicology and Pharmacology
دکتر مریم وهاب زاده
استادیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مسمومیت ها و سم شناسی بالینی
Maryam Vahabzadeh
Assistant Professor Toxicology Medical Toxicology Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology, Poisonings and Clinical Toxicology
Sherein S.Ghaleb

Specialist: Forensic Medicine and Toxicology
دکتر آرش قدوسی

Arash Ghouddosi

Srinivasa Ragavan
Srinivasa Ragavan

Specialist: Forensic Medicine
دکتر حبیب امامی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سل و بیماری ریه
Habib Emami

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Tuberculosis and Lung Disease
دکتر حسن توفیقی
دکتر حسن توفیقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، سم شناسی
Hassan Towfighi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology, Forensic Medicine
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر محمدعلی امام هادی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Mohammad Ali Emamm Hadi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Toxicology
Duarte Nuno Vieira
Duarte Nuno Vieira
Professor
Specialist: Forensic Medicine
دکتر مهدی بلالی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر اردشیر شیخ آزادی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Ardeshir Sheikhazadi

University of Tehran
Specialist: Forensic Medicine and Toxicology
دکتر یونس پناهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: فارماکولوژی، داروسازی و سم شناسی
Yoones Panahi
Professor Faculty of Medicine
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotherapy &toxicology
دکتر نسترن ایزدی مود
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: سم شناسی
Nastaran Eizadi Mood
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر بابک مصطفی زاده
دانشیار پزشکی قانونی و سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، سم شناسی بالینی
Babak Mostafazadeh
Associate Professor Forensic Medicine and Toxicology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine, Clinical Toxicology
دکتر لطیف گچکار
استاد بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Latif Gachkar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
John Jason Payne James
John Jason Payne James

Specialist: Forensic Physician
دکتر خسرو آگین

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریه و مراقبتهای ویژه ریوی
khosrow Agin

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonologist and Pulmonary Critical Care
دکتر رضا افشاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی، سم شناسی و اپیدمیولوژی
Reza Afshari
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology, Toxicology and Epidemiology
دکتر مهرزاد کیانی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Mehrzad Kiani
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine & Toxicology
دکتر فخرالدین تقدسی نژاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، پزشکی قانونی و سم شناسی
Fakhreddin Taghadosinejad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine, Forensic Medicine and Toxicology
دکتر  دلیرراد
دکتر دلیرراد
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Mohammad Delirrad
School of Medicine
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Clinical Toxicology
دکتر کوروش قره گوزلو
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: عصب شناسی
Kourosh Ghareghozli
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر کامران آقاخانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Kamran Aghakhani
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Toxicology
Shawn Lynn Parcells
Shawn Lynn Parcells

Specialist: Autopsy
دکتر مهدی صابری فیروزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روانپزشک پزشکی قانونی
Mehdi Saberi Firoozi
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Psychiatrist
Dalbir Singh
Dalbir Singh

Anthony T. Tu
Anthony T. Tu
Professor
Specialist: Biochemistry and Molecular Biology
Surjit Singh
Surjit Singh

دکتر فارس نجاری
عضی هیات علمی
رشته تخصصی: Forensic Medicine&Clinical Toxicology Felowshipe
Fares Najari

دکتر غلامعلی دوروشی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی
Gholamali Dorooshi

Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۳