درباره نشریه
ISSN:
2345-4644
eISSN:
2345-461X
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین ابراهیم زاده
سردبیر:
دکتر محمدحسین ابراهیم زاده
تلفن:
051-38417453
دورنگار:
051-38417453
سایت اختصاصی:
abjs.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان احمدآباد، بیمارستان قائم، طبقه اول، مرکز تحقیقات ارتوپدی
صندوق پستی:
9199-91766
تاریخ به‌روزآوری: 1400/05/28
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین ابراهیم زاده
مرکز تحقیقات ارتوپدی و تروما
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohammad Hosein Ebrahim Zadeh
Orthopedic and Trauma Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدحسین ابراهیم زاده
مرکز تحقیقات ارتوپدی و تروما
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohammad Hosein Ebrahim Zadeh
Orthopedic and Trauma Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Jupiter Jesse
Jupiter Jesse

Jon J.P.Warner
Jon J.P.Warner

Siegfried Hofmann
Associate Professor
Eiji Itoi
Eiji Itoi

E.Carlos Rodriguez Merchan
E.Carlos Rodriguez Merchan

Giovanni Di Giacomo
Giovanni Di Giacomo

Branko Kopjar
Branko Kopjar

David Ring
David Ring

L. Andrew Koman
L. Andrew Koman

Mudgal Chaitanya
Mudgal Chaitanya

Luke S. Oh
Luke S. Oh

Khashayarsha Khazaie
Khashayarsha Khazaie

Beate P.Hanson
Beate P.Hanson

دکتر سورنا نامداری
دکتر سورنا نامداری

Surena Namdari

Rivlin Michael
Rivlin Michael

دکتر حسین مهدیان
استاد گروه ارتوپدی
Hosein Mehdian
Professor Orthopedic group
George Babis
George Babis

Reinhard Graf
Reinhard Graf

Ihab Abbas
Ihab Abbas

Mohamed Hassan Sobhy Ahmed
Mohamed Hassan Sobhy Ahmed

Bruno Toussaint
Bruno Toussaint

Pamela Habibovic

Pietro Ruggieri
Pietro Ruggieri

Fabrizio Margheritini
Fabrizio Margheritini

Maurilio Marcacci
Maurilio Marcacci

Peter Messmer
Peter Messmer

Mahmut Nedim
Mahmut Nedim

Wan Abu Bakar Bin Wan Abas
Wan Abu Bakar Bin Wan Abas

Sinan Karaoglu
Sinan Karaoglu

Tashfeen Ahmad
Tashfeen Ahmad

Karim Z.Masrouha
Karim Z.Masrouha

K. Ravindran
K. Ravindran

دکتر مهران صولتی هشجین
دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیومتریال، مهندسی بافت
Mehran Solatihashjin
Associate Professor, Department of Biomedical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomaterial, Tissue Engineering
Mustafa Karahan
Mustafa Karahan

Mohamed Shafi
Mohamed Shafi

دکتر سید تقی نوربخش
دکتر سید تقی نوربخش

Seyyed Taghi Noorbakhsh

دکتر غلامحسین شاهچراغی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتوپدی
Gholam Hossein Shah Cheraghi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
دکتر محمد غزوی
دکتر محمد غزوی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Ghazavi

Iran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا روحانی
دکتر علیرضا روحانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Ali Reza Rouhani

Tabriz University of Medical Sciences
دکتر هادی مخملباف
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Hadi Makhmal Baf
Associate Professor Orthopedic group
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محمود کریمی مبارکه
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mahmood Karimi Mobarakeh
Associate Professor Orthopedic group
Kerman University of Medical Sciences
دکتر امیرمحمد نوالی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Amir Mohamad Navali
Professor Orthopedic group
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر فریبرز عزیزی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ جراحی شانه
Fariborz Azizi

Iran University of Medical Sciences
Specialist: Shoulder Surgery Fellowship
دکتر احمدرضا افشار
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Ahmad Reza Afshar
Professor Orthopedic group
Urmia University of Medical Sciences
دکتر سهیل مهدی پور

Soheil Mehdi Poor

دکتر علیرضا موسویان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ali Reza Mousavian

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین ابراهیم زاده
مرکز تحقیقات ارتوپدی و تروما
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohammad Hosein Ebrahim Zadeh
Orthopedic and Trauma Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر فرزاد امیدی کاشانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Farzad Omidi Kashani

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر سید محمدجواد مرتضوی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، جراحی ارتوپدی
Seyyed Mohammad Javad Mortazavi
Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Orthopedic Surgery
دکتر محسن مردانی کیوی
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Mohsen Mardani Kivi
Associate Professor Orthopedic group
Gilan University of Medical Sciences
دکتر امیررضا کچویی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Amir Reza Kachooei

Mashhad University of Medical Sciences
علی مرادی
علی مرادی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ali Moradi

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محمدتقی شاکری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آمار زیستی، پزشکی اجتماعی
Mohammadtaghi Shakeri
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, Social medicine
دکتر مریم صالحی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Maryam Salehi
Associate Professor Faculty of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۶۹