درباره نشریه
ISSN:
2322-1232
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر رضا خدارحمی
سردبیر:
دکتر غلامرضا بهرامی
مدیر اجرایی:
دکتر محسن شهلایی
تلفن:
083-34276780
دورنگار:
083-34276780
سایت اختصاصی:
www.jrpsjournal.com
نشانی:
کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
صندوق پستی:
67346-67149
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/13
مدیر مسئول
دکتر رضا خدارحمی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بیوشیمی
Reza Khoda Rahmi
Professor Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
سردبیر
دکتر غلامرضا بهرامی
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Gholam Reza Bahrami
Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر شهلا میرزایی
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Shahla Mirzaeei
Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر الهام ارکان
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Elham Arkan
Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین فرزایی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Mohammad Hossein Farzaei

Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر ساکو میرزایی
واحد سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Sako Mirzaei
Sanandaj Unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر کیکاووس پرنگ
دکتر کیکاووس پرنگ

Key Kavous Parang
Department of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, University of Rhode Island, Kingston, RhodeIsland, USA.
Gert Storm
Gert Storm
Department of Pharmaceutics, Utrecht Institute of Pharmaceutical Sciences, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.
Elena Papaleo
Elena Papaleo
Structural Biology and NMR Laboratory, Department of Biology, University of Copenaghen. Danmark.
Boris Ivanovich Kurganov
Boris Ivanovich Kurganov
A.N.Bach Institute of Biochemistry, Russian Academy of Sciences, Leninsky prospekt 33, Moscow 119071, RUSSIA.
Vikas Kumar
Vikas Kumar
National Center for Natural Products Research (NCNPR), School of Pharmacy, University of Mississippi
دکتر فریس فراستی
دکتر فریس فراستی
دانشیار
رشته تخصصی: دارو
Faris Farassati
Associate Professor
Specialist: Medicine
Saqlain Haider
Postdoctoral Research Associate – Medicinal Chemistry (November 2014 – Currently working) - National Center for Natural Products Research, School of Pharmacy, The University of Mississippi, Oxford-MS, USA
Andre M.Marques
Natural Products, Laboratory of Natural Product (PN3). Natural Products Department, Institute of Pharmaceutical Technology - Farmanguinhos (FIOCRUZ). Rio de Janeiro, Brazil.
Tarun Belwal
College of Biosystems Engineering and Food Science, Zhejiang University, People’s Republic of China, Contac
Specialist: Chemistry of Natural Products
Shankar D.Birajdar
Department of Basic Science and Humanities, Marathwada Institute of Technology, Aurangbad
دکتر اوت طاهرپور
دانشکده شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
Avat Taher Puor
Chemistry Faculty
Razi University
دکتر امید تولایی
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Omid Tavallaei
School of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر کتایون درخشنده
مرکز تحقیقات علوم و فناوری نانو
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Katayoun Derakhshandeh
Nanosciences and Technology Research Center
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر لیلا حسین زاده
استادیار دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Leila Hossein Zadeh
Assistant Professor Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر یلدا شکوهی نیا
دکتر یلدا شکوهی نیا
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Yalda Shokoohi Nia
School of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر احمد محمدی
دکتر احمد محمدی
استادیار
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Mohammadi Farani
Assistant Professor
Specialist: pharmacology
دکتر امیر کیانی
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Amir Kiani
Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر لطف الله ساقی
دکتر لطف الله ساقی
دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Lotfollah Saghie
Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical sciences
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر افشین فصیحی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Afshin Fassihi
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر مجتبی امانی
استاد بیوفیزیک، گروه بیوشیمی بالینی، دانشگده پزشکی گروه شیمی داروئی، دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Mojtaba Amani
Professor, Department of Clinical Biochemistry, faculty of Medicine
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Biophysics
دکتر علیرضا علی آبادی
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Ali Reza Ali Abadi
Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر قباد محمدی
Faculty of Pharmacy
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Ghobad Mohammadi
Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر رضا خدارحمی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بیوشیمی
Reza Khoda Rahmi
Professor Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر عباس دل آزار
دکتر عباس دل آزار
دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات کاربردی دارو
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Abbas Del Azar
Faculty of Pharmacy and Drug Applied Research Center
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر سید احمد امامی
استاد تمام فارماکوگنوزی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Seyed Ahmad Emami
Full Professor, pharmacognosy
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر ابوالقاسم جویبان
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: دارویی
Abol Ghasem Jouy Ban
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical
دکتر ولی الله حاج هاشمی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Valiollah Haj Hashemi
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمد برزگرجلالی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mohammad Barzegar Jalali
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر علیرضا فرومدی
دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Foroumadi
Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی پورمتعبد
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Ali Pourmotabbed
Professor Department of physiology
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر فرهاد احمدی
استادیار پردیس بین الملل
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Farhad Ahmadi
Assistant Professor Campus International
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر هادی ادیبی
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Hadi Adibi
Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر علی مصطفایی
دکتر علی مصطفایی
گروه تحقیقات ایمونولوژی و زیست شناسی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Ali Mostafaie
Department of Immunology and Biology Research Center
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر رامین میری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Ramin Miri
Professor Faculty of Pharmacy
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر سید ابراهیم سجادی جزی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Seyed Ebrahim Sajjadi Jazi
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر محسن شهلایی
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Mohsen Shahlaei
Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر محسن شهلایی
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Mohsen Shahlaei
Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۹