درباره نشریه
ISSN:
2345-6140
eISSN:
2476-6208
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا خواجه سروی
سردبیر:
دکتر ابراهیم برزگر
مدیرداخلی:
قدیر امامی
تلفن:
021-48392482
دورنگار:
021-48392482
سایت اختصاصی:
qpss.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ، کدپستی: 1489684511
صندوق پستی:
14155-8477
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/05
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
سردبیر
دکتر ابراهیم برزگر
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
اعضای تحریریه
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: nternational Relations
دکتر علی کریمی مله

دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Karimi Male

University of Mazandaran
Specialist: Political Science
دکتر عباس کشاورز شکری
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Keshavarz Shokri
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Political Science
دکتر حسن مجیدی

دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hasan Majidi

Specialist: Political Science
دکتر ابراهیم برزگر
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر محمدباقر حشمت زاده
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی
Mohammad Bagher heshmat zadeh
Associate Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: political sciences, Sociology
دکتر حسین هرسیج
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hossein Harsij
Associate professor political sciences
University of Isfahan
Specialist: political sciences
دکتر اصغر جعفری ولدانی
دانشیار روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Asghar jafari valdani
Associate professor international relations
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation
دکتر حمیرا مشیرزاده
دانشیار روابط بین الملل
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: وابط بین الملل، علوم سیاسی
Homeira Moshirzadeh
Associate professor International relations
University of Tehran
Specialist: International relation, political science, International Relations
دکتر حسین سلیمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، امنیت ملی
Hossein Salimi
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, National Security
دکتر مصطفی کواکبیان
استادیار علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa kavakebian
Assistant professor political sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
ویراستارفارسی
مهتاب برگ ریزان
مهتاب برگ ریزان

Mahtab Barg Rizan

مدیرداخلی
قدیر امامی
کارشناس پژوهشی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghadir Emami
Research Expert
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Scieneces
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۸