درباره نشریه
ISSN:
2345-6140
eISSN:
2476-6208
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا خواجه سروی
سردبیر:
دکتر ابراهیم برزگر
مدیرداخلی:
قدیر امامی
ویراستار فارسی:
فروغ شهسوار
ویراستار انگلیسی:
رحیم هاتفی عین الدین
تلفن:
021-48392482
دورنگار:
021-48392482
سایت اختصاصی:
qpss.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ، کدپستی: 1489684511
صندوق پستی:
14155-8477
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/13
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
سردبیر
دکتر ابراهیم برزگر
استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
Professor, fa
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
اعضای تحریریه
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
Professor, Foreign Affairs
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر علی کریمی مله
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Karimi Male
Professor, Department of political science
University of Mazandaran
Specialist: Political Science
دکتر عباس کشاورز شکری
استاد علوم سیاسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Keshavarz Shokri
Professor, Political Science
Shahed University
Specialist: Political Science
دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر رضا سیمبر
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor, department of Political Sciences and international relations
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
استاد روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، سیاست جهانی
Arsalan Ghorbani Sheikhneshin
Professor, Department of International Relations
Kharazmi University
Specialist: International Relations, Global Politics
جاوید اقبال
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
Javid Eghbal
Assistant professor Department of Pathobiology
Urmia Branch, Islamic Azad University
دکتر ابراهیم برزگر
استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
Professor, fa
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر محمدباقر حشمت زاده
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی
Mohammad Bagher heshmat zadeh
Associate Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: political sciences, Sociology
دکتر حسین هرسیج
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hossein Harsij
Associate professor political sciences
University of Isfahan
Specialist: political sciences
دکتر حمیرا مشیرزاده
استاد تمام گروه روابط بین الملل
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: وابط بین الملل، علوم سیاسی
Homeira Moshirzadeh
Full Professor, Department of International Relations
University of Tehran
Specialist: political science, International Relations
دکتر حسین سلیمی
استاد تمام روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، تاریخ جهان، روش شناخت
Hossein Salimi
Full Professor, International Relations
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, Research Method
ویراستار فارسی
فروغ شهسوار

ویراستار انگلیسی
رحیم هاتفی عین الدین

مدیرداخلی
قدیر امامی
کارشناس پژوهشی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghadir Emami
Research Expert
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Scieneces
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۰