درباره نشریه
ISSN:
2251-7081
eISSN:
2588-655x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا مجیدی
سردبیر:
دکتر غلامرضا جمشیدیها
دبیراجرایی:
دکتر مریم فخری
تلفن:
021-66971175
سایت اختصاصی:
rahbordfarhangi.csr.ir
صندوق پستی:
5855-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/09
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor Department of Regional Studies
University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
سردبیر
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر بهرام بیات
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bahram Bayat
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Sociology
مرتضی فرهادی کمره ای

دکتر مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر محبوبه مباشری
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Mahbobeh Mobasheri
Associate Professor
University of Alzahra
دکتر ابراهیم فیاض
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مردم شناسی
Ebrahim Fayaz
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Anthropology
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دبیراجرایی
دکتر مریم فخری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۷