درباره نشریه
ISSN:
2383-3025
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
91
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی
سردبیر:
دکتر مسعود آذربایجانی
مدیر اجرایی:
هادی یساقی
ویراستار فارسی:
میلاد ربیعی
تلفن:
025-37189231
دورنگار:
025-37189231
سایت اختصاصی:
ethics.isramags.ir
نشانی:
قم، بلوار عمار یاسر، شهید قدوسی، بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا، طبقه سوم، اداره نشریات
صندوق پستی:
153-37195
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/14
مدیر مسئول
مرتضی واعظ جوادی
مرتضی واعظ جوادی
استاد حوزه علمیه
رشته تخصصی: فلسفه
morteza vaeze javadi
Professor of the Seminary
Specialist: Philosophy
سردبیر
دکتر مسعود آذربایجانی
استاد تمام روانشناسی، گروه روانشناسی، پژوهشکده علوم رفتاری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه دین، روانشناسی
Masood Azarbaijani
Full Professor, Psychology
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Philosophy of Religion, Psychology
اعضای تحریریه
دکتر احمد دیلمی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ahmad Deylami
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Private law
امیر خواص
دانشیار کلام و فلسفه دین
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Amir Khavas
Associate Professor, philosophy
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دکتر علی شیروانی
دانشیار گروه فلسفه و کلام
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Shirvani
Associate Professor Department of Higher Education and Research
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Philosophy
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر محمد فنایی اشکوری
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Mohammad Fanaie Eshkevari
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
مرتضی واعظ جوادی
مرتضی واعظ جوادی
استاد حوزه علمیه
رشته تخصصی: فلسفه
morteza vaeze javadi
Professor of the Seminary
Specialist: Philosophy
ویراستار فارسی
میلاد ربیعی

Milad Rabia

مدیر اجرایی
هادی یساقی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه
hadi yasaqi
Masters
Specialist: Philosophy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۲