درباره نشریه
ISSN:
2345-6906
eISSN:
2783-0705
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
91
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر سید حسن طباطبایی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیرداخلی:
دکتر علی ملکی
کارشناس:
سمیه قلعه
تلفن:
038-32321669
سایت اختصاصی:
jrmam.sku.ac.ir
نشانی:
شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، اداه انتشارات و مجلات علمی، دفتر مجله پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی، ، کدپستی: 8818634141
صندوق پستی:
115
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/04
مدیر مسئول
دکتر سید حسن طباطبایی
دانشیار مهندسی آب
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی آب، آلودگی آب و خاک، انتقال آلاینده ها در آب و خاک
Sayyedhassan Tabatabaei
Associate Professor, Water Engineering
Shahrekord University
Specialist: water engineering
سردبیر
دکتر رحیم ابراهیمی
استاد
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
Rahim Ebrahimi
Professor
Shahrekord University
Specialist: Biosystems Mechanical Engineering
اعضای تحریریه
مریم بشارتی
مریم بشارتی

طاهره جهانی
طاهره جهانی

دکتر رحیم ابراهیمی
استاد
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
Rahim Ebrahimi
Professor
Shahrekord University
Specialist: Biosystems Mechanical Engineering
دکتر محمود امید

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
Mahmoud Omid

University of Tehran
Specialist: Biosystems Mechanical Engineering
دکتر عبدالعباس جعفری

دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی بیوسیستم
Abdolabbas Jafari

University of Shirazu
Specialist: Biosystems Engineering
دکتر سجاد رستمی

دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
Sajjad rostami

Shahrekord University
Specialist: Biosystems Mechanical Engineering
دکتر یوسف عباسپور گیلانده

دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
Yousef Abbaspour Gilandeh

University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Biosystems Mechanical Engineering
دکتر داوود قنبریان

دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
Davoud Ghanbarian

Shahrekord University
Specialist: Biosystems Mechanical Engineering
دکتر حسین مبلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ماشینهای کشاورزی
Hosein Mobli
Professor
University of Tehran
Specialist: Agricultural Machinery
دکتر علی ملکی

دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
Ali Maleki

Shahrekord University
Specialist: Biosystems Mechanical Engineering
دکتر عباس همت

دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
Abbas Hemmat

Isfahan University of Technology
Specialist: Biosystems Mechanical Engineering
مدیرداخلی
دکتر علی ملکی

دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
Ali Maleki

Shahrekord University
Specialist: Biosystems Mechanical Engineering
کارشناس
سمیه قلعه

Somayyeh Ghale

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۰