درباره نشریه
ISSN:
2383-0123
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 91
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر سید امیر نیاکویی
سردبیر:
دکتر رضا سیمبر
معاون سردبیر:
دکتر سجاد بهرامی مقدم
ویراستار فارسی:
فرشته گلچین راد
با همکاری:
انجمن ایرانی روابط بین الملل
سایت اختصاصی:
interpolitics.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، کیلومتر 6 جاده تهران، مجتمع آموزشی دانشگاه گیلان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم سیاسی و روابط بین¬الملل
تلفن همراه:
09114321826
صندوق پستی:
3988-41635
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/18
مدیر مسئول
دکتر سید امیر نیاکویی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Amir Niakooee
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: political science
سردبیر
دکتر رضا سیمبر
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor, department of Political Sciences and international relations
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
اعضای تحریریه
دکتر حسین دهشیار
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hosein Dehash Yar
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر عباس مصلی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Mossala Nejad
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر نسرین مصفا
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Nasrin Mosaffa
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Relations
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
غلامرضا کریمی
دانشیار روابط بین الملل
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روابط فرهنگی بین المللی
Gholamreza Karimi
Associate Professor, Faculty of Law and Political Science
Kharazmi University
Specialist: International Cultural Relations
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
استاد روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، سیاست جهانی
Arsalan Ghorbani Sheikhneshin
Professor, Department of International Relations
Kharazmi University
Specialist: International Relations, Global Politics
دکتر علی اکبر علیخانی
دانشیار دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی ، مطالعات منطقه ای
Ali Akbar Alikhani
Associate Professor, World Studies Faculty
University of Tehran
Specialist: political science, Regional Studies
دکتر محمدعلی بصیری
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Ali Basiri
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: International Relations
دکتر احمد جانسیز
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Jansiz
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: political science
ویراستار فارسی
فرشته گلچین راد

Fereshteh Gol Chin Rad

معاون سردبیر
دکتر سجاد بهرامی مقدم
استادیار روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Sajjad Bahrami Moghadam
Assistant Professor, Assistant Professor of International Relations at University of Guilan
University of Guilan
Specialist: International Relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۱