درباره نشریه
ISSN:
2008-7195
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مدیر مسئول:
دکتر هادی خدیور
سردبیر:
دکتر مهدی شریفیان
مدیرداخلی:
دکتر لیلا جمشیدی
تلفن:
081-34481159
دورنگار:
081-34481159
سایت اختصاصی:
erfaniyat.iauh.ac.ir
نشانی:
همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
صندوق پستی:
734
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/27
مدیر مسئول
دکتر هادی خدیور
هادی خدیور
استادیار واحد همدان
Hadi Khadi Var
Hamedan Branch,
سردبیر
مهدی شریفیان
استاد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، عرفان
Mehdi Sharifian
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Persian the literature, Mysticism
هیات تحریریه
دکتر رضا صادقی شهپر
رضا صادقی شهپر
دانشیار واحد همدان
Reza Sadeghi Shah Par
Hamedan Branch,
سیداحمد پارسا
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی
Seyyed Ahmad Parsa
Professor, University of Kurdistan
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric, Criticism and Literary Theory, Contemporary Literature, Khaghani
وحید سبزیان پور
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Vahid Sabzianpour
Professor, Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
قهرمان شیری
استاد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات معاصر (شعر و نثر)، سبک شناسی، تاریخ ادبیات، ادبیات عرفانی
Ghahraman Shiri
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Farsi literature, contemporary literature (poetry and prose), stylistics, history of literature, mystical literature
جهانگیر صفری
استاد دانشکده ادبیات
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jahangir Safari
Professor, Shahrekord University
Specialist: Persian Language and Literature
جلیل مشیدی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jalil Moshayedi
Professor,
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سیدکاظم موسوی
سیدکاظم موسوی
دانشیار
Seyyed Kazem Moosavi
Associate Professor, Shahrekord University
دکتر قدمعلی سرامی
قدمعلی سرامی
دانشیار واحد زنجان
Ghadam Ali Serami
Associate Professor, Zanjan Branch,
مدیرداخلی
لیلا جمشیدی
دانشیار واحد شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Leila Jamshidi
Associate Professor, Shiraz unit, Payame Noor University
Specialist: Arabic Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۳