درباره نشریه
ISSN:
2008-7195
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مدیر مسئول:
دکتر هادی خدیور
سردبیر:
دکتر مهدی شریفیان
مدیرداخلی:
دکتر لیلا جمشیدی
تلفن:
081-34481159
دورنگار:
081-34481159
سایت اختصاصی:
erfaniyat.iauh.ac.ir
نشانی:
همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
صندوق پستی:
734
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/27
مدیر مسئول
دکتر هادی خدیور
استادیار واحد همدان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hadi Khadi Var
Hamedan Branch
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر مهدی شریفیان
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، عرفان
Mehdi Sharifian
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Persian the literature, Mysticism
اعضای تحریریه
دکتر رضا صادقی شهپر
دانشیار واحد همدان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Reza Sadeghi Shahpar
Hamedan Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر سید احمد پارسا
استاد
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی
Seyyed Ahmad Parsa
Professor
University of Kurdistan
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric, Criticism and Literary Theory, Contemporary Literature, Khaghani
دکتر وحید سبزیان پور
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Vahid Sabzianpour
Professor
Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
دکتر قهرمان شیری
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات معاصر (شعر و نثر)، سبک شناسی، تاریخ ادبیات، ادبیات عرفانی
Ghahraman Shiri
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Farsi literature, contemporary literature (poetry and prose), stylistics, history of literature, mystical literature
دکتر جهانگیر صفری
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jahangir Safari
Professor
Shahrekord University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جلیل مشیدی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jalil Moshayedi
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید کاظم موسوی
استاد
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: ادبیات داستانی
Seyyed Kazem Moosavi
Professor
Shahrekord University
Specialist: Fiction
دکتر قدمعلی سرامی
دانشیار واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ghadam Ali Sarami
Associate Professor Zanjan Branch
Central Office, Islamic Azad University
مدیرداخلی
دکتر لیلا جمشیدی
استادیار واحد شیراز
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Leila Jamshidi
Associate Professor Shiraz unit
Payame Noor University
Specialist: Arabic Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۱