درباره نشریه
ISSN:
2008-7195
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مدیر مسئول:
دکتر رضا صادقی شهپر
سردبیر:
دکتر قهرمان شیری
مدیرداخلی:
دکتر دکتر شیما فرجی فر
ویراستار فارسی:
دکتر دکتر شیما فرجی فر
ویراستار انگلیسی:
دکتر عباس گودرزی
تلفن:
081-34481159
دورنگار:
081-34481159
سایت اختصاصی:
erfaniyat.iauh.ac.ir
نشانی:
همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
صندوق پستی:
734
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/20
مدیر مسئول
دکتر رضا صادقی شهپر
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
Reza Sadeghi Shahpar
Associate Professor, Persian Literature
Hamedan Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر قهرمان شیری
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات معاصر (شعر و نثر)، سبک شناسی، تاریخ ادبیات، ادبیات عرفانی
Ghahraman Shiri
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Farsi literature, contemporary literature (poetry and prose), stylistics, history of literature, mystical literature
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا فرضی

Hamidreza Farzi

دکتر رضا صادقی شهپر
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
Reza Sadeghi Shahpar
Associate Professor, Persian Literature
Hamedan Branch, Islamic Azad University
دکتر سید احمد پارسا
استاد
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی
Seyyed Ahmad Parsa
Professor
University of Kurdistan
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric, Criticism and Literary Theory, Contemporary Literature, Khaghani
دکتر وحید سبزیان پور
دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Vahid Sabzianpour
Associate Professor, Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
دکتر قهرمان شیری
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات معاصر (شعر و نثر)، سبک شناسی، تاریخ ادبیات، ادبیات عرفانی
Ghahraman Shiri
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Farsi literature, contemporary literature (poetry and prose), stylistics, history of literature, mystical literature
دکتر جهانگیر صفری
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jahangir Safari
Professor
Shahrekord University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جلیل مشیدی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jalil Moshayedi
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید کاظم موسوی
استاد تمام دانشگاه شهرکرد
موسسه آموزش عالی ارم
Sayyed Kazem Mousavi
Full Professor, shahr-e-kord univercity
Eram-Shiraz Institute of Higher Education
دکتر قدمعلی سرامی
دانشیار واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ghadam Ali Sarami
Associate Professor Zanjan Branch
Central Office, Islamic Azad University
ویراستار فارسی
دکتر دکتر شیما فرجی فر
دکتر دکتر شیما فرجی فر

ویراستار انگلیسی
دکتر عباس گودرزی
استادیار ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی،
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Abbas Goudarzi
Assistant Professor, English Literature
Hamedan Branch, Islamic Azad University
Specialist: English Literature
مدیرداخلی
دکتر دکتر شیما فرجی فر
دکتر دکتر شیما فرجی فر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۶