درباره نشریه
ISSN:
2251-6272
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
جانشین مدیر مسئول:
دکتر محمدامین ملکی
سردبیر:
دکتر سید محمدرضا آیتی
تلفن:
021-44865179
021-44865154
سایت اختصاصی:
jfil.srbiau.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/28
جانشین مدیر مسئول
دکتر محمدامین ملکی

Mohammad Amin Maleki

سردبیر
دکتر سید محمدرضا آیتی
استاد تمام فقه و حقوق اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Seyed Mohammadreza Ayati
Full Professor, islamic study
Science And Research Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدرضا آیتی
استاد تمام فقه و حقوق اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Seyed Mohammadreza Ayati
Full Professor, islamic study
Science And Research Branch, Islamic Azad University
محمد محسنی دهکلانی

Mohamad Mohseni Dehkalany

دکتر علیرضا امینی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد
Alireza Amini

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Economy
دکتر علیرضا فیض
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Ali Reza Feiz
Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic Philosophy and Wisdom
دکتر محمد جعفری هرندی
دانشیار واحد شهر ری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Jafari Harandi
Associate Professor Shahre Rey Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محمدتقی فخلعی
استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه ومبانی حقوق اسلامی
Mohammad Taghi Fakhlaei
Professor, jurisprudence
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمدرسول آهنگران
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Mohammad Rasoul Ahangaran
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر فرهاد ادریسی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Farhad Edrisi
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
اصغر عربیان

Asghar Arabian

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۲