درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر اصغر ابوالحسنی
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم اثنی عشری
مدیر اجرایی:
دکتر محمدحسین احسان فر
تلفن:
011-33033246
سایت اختصاصی:
ifr.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
ساری، کیلومتر هفت خزرآباد، دانشگاه پیام نور، اداره پژوهش و کارآفرینی، دفتر نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/15
مدیر مسئول
دکتر اصغر ابوالحسنی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد
سردبیر
دکتر ابوالقاسم اثنی عشری
دانشیار واحد مازندران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Abolghasem Esnaashari
Associate Professor Mazandaran Branch
Payame Noor University
Specialist: Islamic economy
اعضای تحریریه
دکتر محسن مهرآرا
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohsen Mehrara
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Econometrics
دکتر فرهاد خدادادکاشی
استاد گروه اقتصاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد و اقتصاد کاربردی
Farhad Khodadadkashi
Professor Department of Economics
Payame Noor University
Specialist: Economy
دکتر نادر مهرگان
استاد اقتصاد
بوعلی سینا
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد سنجی، اقتصاد کشاورزی
Nader Mehregan
Professor, Faculty of Economics
بوعلی سینا
Specialist: Urban and regional economy, Econometrics
سعید راسخی

Saeed Rasekhi

دکتر هادی غفاری
دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Hadi Ghaffari
Associate Professor, Economics & Management Department
Payame Noor University
Specialist: Economics
دکتر سید محمدرضا سیدنورانی
استاد گروه اقتصادنظری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Seyed Mohamad Reza Seyednourani
Professor, Department of Theoretical Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economics
دکتر فتح الله تاری
دانشیار اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Fathollah Tari
Associate Professor, Faculty of Economics
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر علی حسن زاده
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد بانکداری
Ali Hasanzadeh
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Banking economy
دکتر علیرضا پورفرج
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Alireza Pourfaraj
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: economic development
دکتر داوود منظور
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Davood Manzoor
Associate Professor
Specialist: Islamic economy
دکتر اصغر ابوالحسنی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد
دکتر صادق علی موحدمنش
استادیار
دانشگاه پیام نور
دکتر محمدرضا بابایی سمیرمی
استادیار
دانشگاه پیام نور
مدیر اجرایی
دکتر محمدحسین احسان فر
استادیار
دانشگاه پیام نور
Mohammad Hosein Ehsanfar
Assistant Professor
Payame Noor University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۷