درباره نشریه
eISSN:
2783-3852
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر محمد رحیمی مدیسه
سردبیر:
دکتر علی احمدی
مدیر اجرایی:
الهام مردان پور شهرکردی
کارشناس:
مرضیه خسروی
تلفن:
038-33349509
دورنگار:
038-33349509
سایت اختصاصی:
jmdc.skums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/16
مدیر مسئول
دکتر محمد رحیمی مدیسه
استادیار
Mohammad Rahimi Madiseh
Professor
سردبیر
دکتر علی احمدی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Ali Ahmad

Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Epidemilogist
اعضای تحریریه
فاطمه علی اکبری

Fatemeh Aliakbari

دکتر علی ضرغام بروجنی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Zargham Boroujeni
School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حمید علیزاده
دکتر حمید علیزاده

Hamid Alizadeh

Paul Andrew Arbon

دکتر فاطمه غفاری
استادیار دانشکده پرستاری رامسر
رشته تخصصی: پرستاری
Fatemeh Ghaffari
Assistant Professor
Specialist: Nursing
دکتر مرضیه حسن پور
استاد کودکان و مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری، مراقبت تسکینی و معنوی، تفکرانتقادی(نقادانه)، آموزش، نیدکپ
Marzieh Hasanpour
Professor, Pediatric and Newborn Intensive Care Nursing Education Department, School of Nursing and Midwifery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Critical Thinking, Palliative care, NIDCAP , Education, Spiritual Care
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
مدیر اجرایی
الهام مردان پور شهرکردی
الهام مردان پور شهرکردی

کارشناس
مرضیه خسروی
مرضیه خسروی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۶