درباره نشریه
ISSN:
2322-4703
eISSN:
2345-6884
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر محمد رحیمی مدیسه
سردبیر:
دکتر فاطمه علی اکبری
مدیر اجرایی:
الهام مردان پور شهرکردی
تلفن:
038-33349509
دورنگار:
038-33349509
سایت اختصاصی:
jcnm.skums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/10
مدیر مسئول
دکتر محمد رحیمی مدیسه
استاد
Mohammad Rahimi Madiseh
Professor,
سردبیر
دکتر فاطمه علی اکبری
دکتر فاطمه علی اکبری
Fatemeh Ali Akbari
هیات تحریریه
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Tarbiat Modares University
دکتر مسعود امیری
استادیار مرکز تحقیقات تعیین کننده سلامت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Masoud Amiri
Assistant Professor, Social Health Determinants Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر فرشته آیین
دکتر فرشته آیین
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Fereshte Aeen
Associate Professor, Shahrekord University of Medical Sciences
دکتر فریبا برهانی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستار
Fariba Borhani
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر رسول تبری خمیران
دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پرستاری
Rasoul Tabari Khomeiran
Associate Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر علی حسن پور دهکردی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی دام های بزرگ
Ali Ali Hassan Pour Deh Kordi
Assistant Professor, Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Diseases of large livestock
دکتر داوود حکمت پور
دانشیار گروه پرستاری،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: پرستاری
Davood Hekmat Pour
Associate Professor, Nursing Department, Faculty of Medicine, Arak University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مهناز خطیبان
دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Mahnaz Khatiban
Associate Professor, Nursing, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر معصومه دل آرام
استادیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Masoumeh Del Aram
Assistant Professor, Department of Microbiology, Shahrekord University of Medical Sciences
دکتر محمد ذوالعدل
دکتر محمد ذوالعدل
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
رشته تخصصی: پرستاری روانپزشکی
Mohammad Zoladl
Associate Professor, Yasuj University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر محمد رحیمی مدیسه
استاد
Mohammad Rahimi Madiseh
Professor,
دکتر ناهید رژه
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Rejeh
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Elderly Care Research, Nursing and Midwfery
دکتر مرتضی سدهی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Morteza Sedehi
Assistant Professor, Shahrekord University of Medical Sciences
دکتر عباس عبادی
دانشیار گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Associate Professor, Department of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمود مباشری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mahmoud Mobasheri
Associate Professor, Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر غلامحسین محمودی راد
استادیار گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Gholam Hosein Mahmoudirad
Assistant Professor, Department of Nursing, Birjand University of Medical Sciences
دکتر حسین محمودی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Hossein Mahmoudi
Assistant Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor, Department of Nursing, Tarbiat Modares University
دکتر رضا مسعودی
استادیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Masoudi
Assistant Professor, Nursing Schoo, Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
جعفر مقدسی
جعفر مقدسی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Jafar Moghadasi
Shahrekord University of Medical Sciences
دکتر زهرا ملازم
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zahra Molazem
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
ویراستارفارسی
سعیده صالح ریاحی
سعیده صالح ریاحی
ویراستار انگلیسی
سیده نسترن رضوی
سیده نسترن رضوی
مدیر اجرایی
الهام مردان پور شهرکردی
الهام مردان پور شهرکردی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۸