درباره نشریه
ISSN:
2345-5136
eISSN:
2382-9990
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت)
مدیر مسئول:
دکتر کامران باقری لنکرانی
سردبیر:
دکتر نجمه مهارلویی
مدیر اجرایی:
دکتر ندا دفاعی راد
تلفن:
071-32309615
دورنگار:
071-32309615
سایت اختصاصی:
womenshealthbulletin.sums.ac.ir
صندوق پستی:
1877- 71345
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/15
مدیر مسئول
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor Health policy Research center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
سردبیر
دکتر نجمه مهارلویی
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Najmeh Mahar Louei
Associate Professor Health Policy Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
اعضای تحریریه
دکتر شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor School of Public Health University of Michigan - United States
دکتر لیلا آزادبخت
استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه
Leila Azadbakht
Professor School of Nutritional Sciences and Dietetics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
Nick Bellissimo
Faculty of Community Services, School of Nutrition, Ryerson University, Toronto, School of Nutrition, Toronto, Canada
دکتر علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza Choubineh
Professor School of Health and Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر محمدابراهیم پارسانژاد
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Ebrahim ParsaNezhad
Professor Medicine Faculty
Shiraz University of Medical Sciences
Antonio Simone Laganà
Unit of Gynecology and Obstetrics, Department of Human Pathology in Adulthood and Childhood “G. Barresi”, University of Messina, Italy
دکتر مهدی رزاقی

Mehdi Razzaghi
Department of Mathematics, Computer Science and Statistics Bloomsburg University, USA
دکتر محمد شهبازی
استاد
Mohammad Shahbazi
Professor School of Health Sciences, Jackson State University, Jackson, USA
Specialist: Behavioural Health Promotion and Education Concentration, Public Health
دکتر حسنعلی وطن پرست
دانشیار
رشته تخصصی: تغذیه و رژیم غذایی
Hassan Ali Vatanparast
Associate Professor
Specialist: Nutrition and Dietetics
پریسا سادات بدیعی
استاد تمام قارچ شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Parisa Badiee
Full Professor, Mycologist
Shiraz University of Medical Sciences
Mary Sharpe

Specialist: Midwifery Education Program
دکتر زهرا شایان
استادیار گروه جامعه پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zahra Shayan
Assistant Professor Department of Community Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
Pamela Jean Surkan
Assistant Professor Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Department of International Health
مدیر اجرایی
دکتر ندا دفاعی راد
مرکز تحقیقات سیاست بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Neda Defaee Rad
Health Policy Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۹