درباره نشریه
ISSN:
2322-4274
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی
مدیر مسئول:
دکتر فریبا شایگان
سردبیر:
دکتر سیمین حسینیان
دبیراجرایی:
ظریفه رمضانی
مدیر اجرایی:
وحیده سادات فرخجسته
تلفن:
021-48931863
021-48931868
021-48931868
سایت اختصاصی:
pssw.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، اتتهای اتوبان شهید همت غربی، بعد از پل آزادگان، خیابان جدی اردبیلی، دانشگاه علوم انتظامی امین، مجتمع آموزشی زنان پلیس، معاونت پژوهش، واحد نشریه، ، کدپستی: 1498619991
صندوق پستی:
1397-14515
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/06
مدیر مسئول
دکتر فریبا شایگان
استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Fariba Shaygan
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Sociology
سردبیر
دکتر سیمین حسینیان
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مشاوره و راهنمایی
Simin Hoseynian
Professor, University of Alzahra
Specialist: Education
هیات تحریریه
دکتر حسین آقایی نیا
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق
Hossein Aghainiya
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Rights
دکتر محمدرضا بهرنگی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی، آموزش و پرورش
Mohammadreza Behrangi
Professor, Kharazmi University
Specialist: Educational Science, Education
دکتر محمد سهرابی
استاد دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی، مدیریت، حقوق
Mohammad Sohrabi
professor, Amin Police University
Specialist: political geography
دکتر سیده منور یزدی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی
Seyedeh Monavar Yazdi
Professor, University of Alzahra
Specialist: Psychology
دکتر اکبر وروایی
استاد دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Akbar Varvaee
Professor, Amin Police University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر صغری ابراهیمی قوام
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی
Soqra Ebrahimi Qavam
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology, General Psychology
دکتر عذرا جاراللهی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Azra Jarrollahi
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology
دکتر سیمین حسینیان
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مشاوره و راهنمایی
Simin Hoseynian
Professor, University of Alzahra
Specialist: Education
دکتر مجید رضایی راد
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت
Majid Rezairad
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: Management
دکتر فریبا شایگان
استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Fariba Shaygan
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Sociology
دکتر سهیلا صادقی فسایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی جرم شناسی
Soheila Sadeghi Fasaee
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology of Criminology
دکتر احمد سوری
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: روان شناسی
Ahmad Souri
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: Psychology
ویراستار انگلیسی
دکتر مهدی جاوید
دانشکده فرماندهی و ستاد
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Mahdi Javid
Specialist: English language
دبیراجرایی
ظریفه رمضانی
دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت
Zarifeh Ramezani
Amin Police University
Specialist: Management
مدیر اجرایی
وحیده سادات فرخجسته
دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: روانشناسی
Vahideh sadat Farkhojasteh
Amin Police University
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۸۲