درباره نشریه
ISSN:
1735-9724
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (معاونت پژوهش و فناوری)
مدیر مسئول:
دکتر هومن شجیعی
سردبیر:
دکتر غلامحسن واعظی
مدیرداخلی:
دکتر ویدا حجتی
ویراستار فارسی:
دکتر ویدا حجتی
تلفن:
023-35225058
دورنگار:
023-35225058
نشانی:
دامغان، کیلومتر یک جاده چشمه علی، دانشگاه آزاد اسلامی واحددامغان، دفتر مجله زیست شناسی جانوری
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/ascij
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/18
مدیر مسئول
دکتر هومن شجیعی
هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بیولوژی دریا، فیزیولوژی جانوری، محیط زیست، بیوسیستماتیک جانوری، پروتوزئولوژی، انگل شناسی
Hooman Shajiee

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Marine Biology, Animal Physiology, Environmental Biology, Animal Biosystematic, Protozoology, Parasitology
سردبیر
دکتر غلامحسن واعظی
هیات علمی گروه فیزیولوژی حیوانات واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Gholamhassan Vaezi
Department of Animal Physiology, Damghan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Animal Physiology
اعضای تحریریه
دکتر مریم شمس لاهیجانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جنین شناسی و تکوین جانوری
Maryam Shams Lahiji
Professor
Shahid Beheshti University
دکتر نصرالله رستگارپویانی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زیست شناسی
Nasrollah Rastegar Pouyani
Professor
Razi University
Specialist: Biology
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
استاد گروه علوم تشریحی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Jafar Golalipour
Professor Anatomical Department
Golestan University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی عشاقی

Mohammad Ali Oshaghi

دکتر شاهرخ پاشایی راد
دانشیار
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک جانوری
Shah Rokh Pashaei rad
Associate Professor
Specialist: Biosystematic animal
اسکندر رستگار پویانی
استاد زیست شناسی
دانشگاه حکیم سبزواری
Eskandar Rastegar Pouyani
Professor, Biology
Hakim Sabzevari University
دکتر غلامحسن واعظی
هیات علمی گروه فیزیولوژی حیوانات واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Gholamhassan Vaezi
Department of Animal Physiology, Damghan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Animal Physiology
دکتر مهدی رهنما
دانشیار واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی-علوم جانوری
Mehdi Rahnama
Associate Professor Zanjan unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Biology-Animal Sciences
دکتر مختار مختاری
استاد واحد کازرون
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Mokhtar Mokhtari
Professor Kazerun unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Animal Physiology
دکتر فرشید کفیل زاده
استاد واحد جهرم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی
Farshid Kafil Zadeh
Professor Jahrom Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: biology
دکتر مهرداد مدرسی
هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تکوینی جانوری
Mehrdad Modarresi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Developmental Biology
دکتر عبدالحسین شیروی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تکوینی جانوری
Abdolhossein Shiravi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Developmental Biology
دکتر هومن شجیعی
هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بیولوژی دریا، فیزیولوژی جانوری، محیط زیست، بیوسیستماتیک جانوری، پروتوزئولوژی، انگل شناسی
Hooman Shajiee

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Marine Biology, Animal Physiology, Environmental Biology, Animal Biosystematic, Protozoology, Parasitology
ویراستار فارسی
دکتر ویدا حجتی
دانشیار - مدیر گروه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تکوینی جانوری
Vida Hojati

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Developmental Biology
مدیرداخلی
دکتر ویدا حجتی
دانشیار - مدیر گروه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تکوینی جانوری
Vida Hojati

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Developmental Biology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۴