درباره نشریه
ISSN:
2345-6841
eISSN:
2345-6833
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مدیر مسئول:
دکتر سعیده سلیمی
سردبیر:
دکتر زهرا حیدری
مدیر اجرایی:
دکتر مهدیه رضایی پور
تلفن:
054-33295790
دورنگار:
054-33295790
سایت اختصاصی:
www.genecelltissue.com/en/index.html
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/25
مدیر مسئول
دکتر سعیده سلیمی
سعیده سلیمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Saideh Salimi
Associate Professor, Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
سردبیر
دکتر زهرا حیدری
زهرا حیدری
استاد مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: بافت شناسی
Zahra Heidari
Professor, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Histology
هیات تحریریه
Baris Baykal
Baris Baykal
Department of Histology and Embryology, School of Medicine, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey,
سیدعلیرضا ابراهیم زاده بیداسکن
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Seyyed Ali Reza Ebrahimzadeh Bideskan
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
دکتر علی نورافشان
علی نورافشان
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم تشریح
Ali Noor Afshan
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مینو یغمایی
مینو یغمایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Minoo Yaghmaei
Associate Professor, Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر عباس فراهانی
عباس فراهانی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Abbas Farahani
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر علیرضا نخعی
علیرضا نخعی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Reza Nakhaee
Zahedan University of Medical Sciences
محمود اوراضی زاده
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mahmoud Orazi Zadeh
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر اسد ویسی رایگانی
اسد ویسی رایگانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Asad Vaisi Raygani
Professor, Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر محمدرضا عرب
محمدرضا عرب
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Mohammad Reza Arab
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر ابراهیم میری مقدم
ابراهیم میری مقدم
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: پزشکی مولکولی
Ebrahim Miri Moghaddam
Associate Professor, Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Genetics
دکتر محسن طاهری
محسن طاهری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Mohsen Taheri
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر حمید زند
حمید زند
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hamid Zand
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سعید قوامی
استادیار
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Saeid Ghavami
Assistant Professor,
Specialist: Clinical Biochemistry
James P. Hardwick
James P. Hardwick
Northeast Ohio Medical University, Rootstown, Ohio, USA,
دکتر سیدرضا کاظمی نژاد
سیدرضا کاظمی نژاد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Seyed Reza Kazemi Nezhad
Associate Professor, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Genetics
مدیر اجرایی
دکتر مهدیه رضایی پور
مهدیه رضایی پور
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Mahdieh Rezaie Poor
Zahedan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۵