درباره نشریه
ISSN:
2345-6841
eISSN:
2345-6833
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مدیر مسئول:
دکتر سعیده سلیمی
سردبیر:
دکتر زهرا حیدری
مدیر اجرایی:
دکتر مهدیه رضایی پور
تلفن:
054-33295790
دورنگار:
054-33295790
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/27
مدیر مسئول
دکتر سعیده سلیمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Saideh Salimi
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
سردبیر
دکتر زهرا حیدری
استاد مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: بافت شناسی
Zahra Heidari
Professor Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Histology
اعضای تحریریه
Baris Baykal
Baris Baykal
Department of Histology and Embryology, School of Medicine, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
دکتر سید علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Seyyed Ali Reza Ebrahimzadeh Bideskan
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
دکتر علی نورافشان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم تشریح
Ali Noor Afshan
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مینو یغمایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Minoo Yaghmaei
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر عباس فراهانی
دانشجوی دکتری میکروب شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: باکتری شناسی پزشکی
Abbas Farahani
Phd Student, Microbiology
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Bacteriology
دکتر علیرضا نخعی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Reza Nakhaee

Zahedan University of Medical Sciences
دکتر محمود اوراضی زاده

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mahmoud Orazi Zadeh

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر اسد ویسی رایگانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Asad Vaisi Raygani
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر محمدرضا عرب
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: زیست شناسی
Mohammad Reza Arab
Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Biology
دکتر ابراهیم میری مقدم
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: پزشکی مولکولی
Ebrahim Mirimoghaddam
Associate Professor Cardiovascular Disease Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Genetics
دکتر محسن طاهری
دکتر محسن طاهری

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Mohsen Taheri

Zahedan University of Medical Sciences
دکتر حمید زند

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hamid Zand

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر سعید قوامی
استادیار
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Saeid Ghavami
Assistant Professor
Specialist: Clinical Biochemistry
James P. Hardwick
James P. Hardwick
Northeast Ohio Medical University, Rootstown, Ohio, USA
دکتر سید رضا کاظمی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ژنتیک مولکول
Seyed Reza Kazeminezhad
Associate Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Genetics
مدیر اجرایی
دکتر مهدیه رضایی پور
دکتر مهدیه رضایی پور

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Mahdieh Rezaie Poor

Zahedan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۸