درباره نشریه
eISSN:
2645-3509
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مدیر مسئول:
محمدرضا هنرور
سردبیر:
دکتر ناصر بهنام پور
مدیر اجرایی:
مریم چهره گشا
ویراستار انگلیسی:
دکتر سعید محمدی
تلفن:
017-32454246
سایت اختصاصی:
goums.ac.ir/jorjanijournal
نشانی:
گرگان، اول جاده شصت کلا، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری، ، کدپستی: 4934174515
صندوق پستی:
49165-568
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/16
مدیر مسئول
محمدرضا هنرور
استادیار مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Reza Honarvar
Assistant Professor, Health Management and Social Development Research Center
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition, Health Management
سردبیر
دکتر ناصر بهنام پور
استادیار آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Nasser Behnampour
Assistant Professor, Bio-statistics and Epidemiology
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
اعضای تحریریه
دکتر ماریه سقاییان جزی
استادیار مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Marie Saghaeian Jazi
Assistant Professor Metabolic Disorders Research Center
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Medicine
دکتر ملیحه مرادزاده
استادیار پزشکی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Maliheh Moradzadeh
Assistant Professor, molecular medicine
Golestan University of Medical Sciences
دکتر سید مهدی جعفری
استادیار گروه بیوشیمی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Seyed Mehdi Jafari
Assistant Professor Department of Clinical Biochemistry
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر سید مهدی جعفری
استادیار گروه بیوشیمی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Seyed Mehdi Jafari
Assistant Professor Department of Clinical Biochemistry
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر حسام الدین شیرزاد اسکی
استادیار مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Hesamaddin Shirzad Aski
Assistant Professor Infectious Diseases Research Center
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Bacteriology
دکتر حسام الدین شیرزاد اسکی
استادیار مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Hesamaddin Shirzad Aski
Assistant Professor Infectious Diseases Research Center
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Bacteriology
دکتر جهانبخش اسدی
دانشیار گروه بیوشیمی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: Biochemistry
Jahanbakhsh Asadi
Associate Professor Department of Clinical Biochemistry
Golestan University of Medical Sciences
دکتر ناصر بهنام پور
استادیار آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Nasser Behnampour
Assistant Professor, Bio-statistics and Epidemiology
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
مریم چهره گشا
بخش اتاق عمل
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Maryam Chehregosha
Instructor Department of Operating Room
Golestan University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین حاجی ابراهیمی
استادیار
رشته تخصصی: فارماکوپیدمیولوژی
Mohammad Hossein Hajiebrahimi
Assistant Professor
Specialist: Pharmacoepidemiology
دکتر ایوب خسروی
گروه پزشکی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Ayyoob Khosravi
Assistant Professor Department of Molecular Medicine
Golestan University of Medical Sciences
دکتر مهدی صادقی
دانشیار مهندسی بهداشت محیط، بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mahdi Sadeghi
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر عارف صالحی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Aaref Salehi
Associate Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر نفیسه عبداللهی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: روماتولوژی
Nafiseh Abdollahi
Associate Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر جمشید فرجی

رشته تخصصی: Behavorial Neuroscience
Jamshid Faraji

Specialist: Behavorial Neuroscience
دکتر راهب قربانی
استاد تمام گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Raheb Ghorbani
Full Professor, Social Determinants of Health Research Center, Semnan, Iran
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر آرزو میرفاضلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پزشکی نوزادان-پری ناتال
Arezoo Mirfazeli
Associate Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Neonatal-Perinatal Medicine
محمدرضا هنرور
استادیار مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Reza Honarvar
Assistant Professor, Health Management and Social Development Research Center
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition, Health Management
دکتر سعید محمدی
استادیار مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Saeed Mohammadi
Assistant Professor Stem Cell Research Center
Golestan University of Medical Sciences
دکتر فرید زائری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Farid Zaeri
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر علی معماریان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Ali Memarian
Assistant Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
ویراستار انگلیسی
دکتر سعید محمدی
استادیار مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Saeed Mohammadi
Assistant Professor Stem Cell Research Center
Golestan University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
مریم چهره گشا
بخش اتاق عمل
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Maryam Chehregosha
Instructor Department of Operating Room
Golestan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۱