درباره نشریه
ISSN:
2383-1170
eISSN:
2383-1189
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر حسین رضایی دولت آبادی
سردبیر:
دکتر سعید فتحی
مدیر اجرایی:
روح الله بلوچیان زاده
کارشناس:
نیلوفر محمدطاهری
تلفن:
031-36699514
دورنگار:
031-36699514
سایت اختصاصی:
amf.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/15
مدیر مسئول
دکتر حسین رضایی دولت آبادی
استادیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت
Hossein Rezaei Dolatabadi
Assistant Professor
University of Isfahan
Specialist: Management
سردبیر
دکتر سعید فتحی
دانشیار مدیریت مالی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مالی، مالی شرکتی، فراتحلیل
Saeed Fathi
Associate Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics
University of Isfahan
Specialist: Financial Engineering, Corporate Finance, Meta-Analysis
اعضای تحریریه
دکتر ابوالحسن جلیلوند

رشته تخصصی: تحقیقات مالی
Abolhasan Jalilvand
Loyola University Chicago
Specialist: Financial Research
دکتر رضوان حجازی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Rezvan Hejazi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Accounting
دکتر مهدی ابزری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mehdi Abzari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Financial Management
دکتر علی اصغر انواری رستمی
استاد تمام
رشته تخصصی: مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Alli Asghar Anvary Rostamy

Specialist: Finance Investment Management
دکتر حسین اعتمادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مشاغل حسابداری
Hossein Etemadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Accounting jobs
دکتر محسن خوش طینت
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری، مدیریت مالی
Mohsen Khoshtinat
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Financial Management
دکتر سعید اردکانی
پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: حسابداری
Saeed Ardakani
College of Humanities and Social Sciences, Faculty of Economics
University of Yazd
Specialist: Accounting
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
دکتر غلامرضا گودرزی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی
Gholam Reza Goodarzi
Associate Professor
Specialist: Management of Operations Research, Industrial Management
دکتر علی نقی مصلح شیرازی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت
Ali Naghi Mosleh Shirazi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Management
پژمان عابدی فر

حمید بوستانی فر

مدیر اجرایی
روح الله بلوچیان زاده
روح الله بلوچیان زاده

کارشناس
نیلوفر محمدطاهری

دانشگاه اصفهان
Niloofar Mohammadtaheri

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۲