درباره نشریه
ISSN:
2345-3435
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
92
صاحب امتیاز:
وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور اقتصادی)
مدیر مسئول:
سید رضا عظیمی
سردبیر:
دکتر داوود منظور
معاون سردبیر:
دکتر علیرضا نظری
ویراستار فارسی:
محمد حسنی
ویراستار انگلیسی:
ساعده عزیزی
ویراستار انگلیسی:
فرزانه چهاربند
تلفن:
021-22771897
دورنگار:
021-22771897
سایت اختصاصی:
www.qjfep.ir
نشانی:
تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، میدان احتشامیه، شماره 31، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارایی، ، کدپستی: 1944841441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/02
مدیر مسئول
سید رضا عظیمی
سید رضا عظیمی

سردبیر
دکتر داوود منظور
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Davood Manzoor
Associate Professor
Specialist: Islamic economy
معاون سردبیر
دکتر علیرضا نظری
دکتر علیرضا نظری

اعضای تحریریه
دکتر محسن ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Mohsen Ebrahimi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs
علی سوری
دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ali Souri
Associate Professor, Department of Theoretical Economics, Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر عزت الله عباسیان
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Ezatollah Abbasian
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Economical science
دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
استاد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hosein Mahdavi Adeli
Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمدرضا لطفعلی پور
استاد تمام گروه اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Lotfalipour
Full Professor, Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economics
دکتر مصطفی سلیمی فر
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد
Mostafa Salimifar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy
دکتر داوود منظور
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Davood Manzoor
Associate Professor
Specialist: Islamic economy
دکتر محسن مهرآرا
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohsen Mehrara
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Econometrics
دکتر سید مصطفی رضوی
دانشیار
دانشگاه تهران
Seyyed Mostafa Razavi
Associate Professor
University of Tehran
ویراستار فارسی
محمد حسنی
محمد حسنی

ویراستار انگلیسی
ساعده عزیزی
ساعده عزیزی

فرزانه چهاربند
فرزانه چهاربند

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۳