درباره نشریه
ISSN:
2228-6616
eISSN:
2476-6070
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین بیات
سردبیر:
دکتر ابراهیم ابراهیمی
مدیرداخلی:
مریم پرویزی
ویراستار انگلیسی:
محمدعلی عاشوری کیسمی
سایت اختصاصی:
ajsm.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی، دانشگاه الهیات و معارف اسلامی، ، کدپستی: 1997967556
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/17
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین بیات
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hossein Bayat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر ابراهیم ابراهیمی

اعضای تحریریه
دکتر سید محسن میری
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه تطبیقی
Seyyed Mohsen Miri
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Adaptive philosophy
دکتر عباس اشرفی
دانشیار الهیات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abbas Ashrafi
Associate Professor, theology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر ابراهیم ابراهیمی

محمود تقی زاده داوری

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه
Mahmoud Taghizadeh Davari

Allameh Tabataba'i University
رقیه کاردل ایلواری

دکتر محمدحسین بیات
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hossein Bayat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا فخاری
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Reza Fakhari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید ابوالقاسم نقیبی
دانشیار
دانشگاه شهید مطهری
رشته تخصصی: فقه و حقوق خصوصی
Seyyed Abolghasem Naghibi
Associate Professor
Specialist: Fiqh and Private Law
دکتر علی مظهر قراملکی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ali Mazhar Gharamaleki
Professor
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر عبدالرضا مظاهری
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Abdolreza Mazaheri
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic Theosophy
ویراستار انگلیسی
محمدعلی عاشوری کیسمی

مدیرداخلی
مریم پرویزی
کارشناسی ارشد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه
Maryam Parvizi
Masters
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۹