درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهندس احمد غلامیان میراب
مدیر مسئول:
حسین مجدفر
جانشین مدیر مسئول:
مهندس احمد غلامیان میراب
سردبیر:
مهندس احمد غلامیان میراب
ویراستار فارسی:
سمیه ذوقی
سایت اختصاصی:
www.iransafetytrade.com
نشانی:
تهران، میدان بهار شیراز، شماره 149
تلفن همراه:
09125849650
تلفن:
021-55688240
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۸۶