درباره نشریه
ISSN:
2345-685x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر بهادر حاجی محمدی
سردبیر:
دکتر گیلدا اسلامی
دستیار سردبیر:
دکتر محمدحسن احرام پوش
معاون سردبیر:
دکتر هنگامه زندی
ویراستار انگلیسی:
Serena Cavallero
ویراستار انگلیسی:
Fakher Frikha
ویراستار انگلیسی:
Abhay Rajaninath Satoskar
تلفن:
035-38209144
دورنگار:
035-38209144
سایت اختصاصی:
jfqhc.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، بلوار شهدای گمنام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا، ، کدپستی: 8916188638
تلفن همراه:
09162572966
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/11
مدیر مسئول
دکتر بهادر حاجی محمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بهداشت و ایمنی مواد غذایی
Bahador Hajimohammadi
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health and Food Safety
سردبیر
دکتر گیلدا اسلامی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Gilda Eslami

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دستیار سردبیر
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
معاون سردبیر
دکتر هنگامه زندی
دانشیار مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: میکروب شناسی بالینی
Hengameh Zandi
Associate Professor, Research Center for Food Hygiene and Safety
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Microbiolgy
اعضای تحریریه
Ahmed Mansour Alzohairy
Zagazig University, Zagazig, Egypt
Cesar Carrasco Lopez
Instituto de Qu?mica F?sica Rocasolano, Madrid, Spain
Rossana Garcia Fernandez
Universidad de La Habana, Cuba
Gaston More
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina
Fouzia Radouani
Institut Pasteur du Maroc, Casablanca, Morocco
هدایت حسینی
استاد
Hedayat Hosseini

Denis Sereno
Dr. D. Sereno Maladies Infectieuses et Vecteurs : Ecologie, Genetique, Evolution et Controle, Montpellier, France
دکتر غلامرضا جاهدخانیکی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Jahed Khaniki
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر امیرحسین محوی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Amir Hossein Mahvi
Professor Department of Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمدمهدی سلطان دلال
استاد انستیتوی بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: میکروب شناسی پزشکی و میکروب شناسی غذایی
Mohammad Mehdi Soltan Dallal
Professor Institute of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiology and Food Microbiology
Enrico Brunetti
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italy
Asma Ezzaher
Universite de Monastir, Laboratory of Biochemistry and Toxicology, Monastir, Tunisia
دکتر محسن جان قربانی
کارشناس پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی
دانشگاه هنگ کنگ
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Mohsen Janghorbani
Expert, Community Medicine, Medical School
دانشگاه هنگ کنگ
Specialist: Epidemiologist
Sam Mason
University of Leeds, Leeds, United Kingdom
Specialist: Biological Science
Simone Peletto
Simone Peletto

Kenneth W Witwer.
The Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, United States
ویراستار انگلیسی
Serena Cavallero
Universita degli Studi di Roma La Sapienza, Roma, Italy
Fakher Frikha
University of Sfax, Sfax, Tunisia
Abhay Rajaninath Satoskar
Ohio State University Comprehensive Cancer Center, Columbus, United States
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۱