درباره نشریه
ISSN:
2345-5756
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر هدایت جعفری
سردبیر:
دکتر معصومه باقری نسامی
مدیر اجرایی:
دکتر معصومه باقری نسامی
تلفن:
011-33367342
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/journal-of-nursing-and-midwifery-sciences
نشانی:
ساری، بلور امیر مازندرانی، خیابان وصال شیرازی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه، ، کدپستی: 4816715793
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/30
مدیر مسئول
دکتر هدایت جعفری
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Hedayat Jafari
Associate Professor Faculty of Nursing & Midwifery
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical-Surgical Nursing
سردبیر
دکتر معصومه باقری نسامی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Masoumeh Bagheri Nesami
Associate Professor Faculty of Nursing & Midwifery
Mazandaran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
مرجان احمدشیروانی
مربی مامایی، دانشکده پرستاری مامایی ساری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Marjan Ahmad Shirvani
Instructor, Midwifery, Sari Faculty of Nursing and Midwifery
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر ژیلا گنجی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Zhila Ganji
Assistant Professor Nursing & Midwifery Faculty
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر علی حسام زاده
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Ali Hesamzadeh
Assistant Professor Faculty of Nursing & Midwifery
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
دکتر منصوره جمشیدی منش
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mansoureh Jamshidimanesh
Assistant Professor Faculty of Nursing & Midwifery
Iran University of Medical Sciences
حسین کریمی مونقی
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی و گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش پزشکی، پرستاری
Hossein Karimi Moonaghi
Professor, 1- Nursing and Midwifery Care Research Center, 2- Department of Medical Education
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education, Nursing
دکتر محمد خادملو
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Khademloo
Associate Professor Faculty of Medicine
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر محسن سلیمانی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Mohsen Soleimani
Associate Professor Faculty of Nursing & Midwifery
Semnan University Medical Sciences
دکتر طیبه ضیایی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Tayebe Ziaei
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
Mohammed Jebreldar Abuanja Nimer
Associate Professor
Specialist: community Health Nursing
دکتر شایسته جهانفر
استادیار دانشکده علوم بهداشتی، دانشگاه میشیگان مرکزی، کوه پلازانت
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Shaiesteh Jahanfar
Assistant professor Central Michigan University, Mount Pleasant, MI, USA
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
Nilufer Ozaydin
Associate Professor
Specialist: Public Health
Ivy Yau Sui Yu
Associate Professor Open University of Hong Kong
Specialist: Nursing
Hafizah Che Hassan
Associate Professor
Specialist: Nursing
معصومه خیرخواه

دانشگاه تهران
Masoumeh Kheirkhah
Department of Midwifery and Reproductive Health
University of Tehran
Specialist: Midwifery
Gulsum Gundogdu

رضا علیزاده نوایی
رضا علیزاده نوایی
Reza
Ali Zadeh

دکتر سید حمید شریف نیا
دانشیار پرستاری آمل
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Sharif Nia
Associate Professor, Nursing
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر احمدعلی عنایتی
استاد دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم سلامت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor School of Public Health & Health Sciences Research Centre
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
دکتر روانبخش اسمعیلی
دانشیار گروه پرستاری داخلی و جراحی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Ravanbakhsh Esmaeili
Associate Professor, Department of Medical Surgical Nursing
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical-Surgical
دکتر سید جلال حسینی مهر
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پرتونگاری
Seyed Jalal Hosseinimehr
Professor of Radiopharmacy Faculty of Pharmacy
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Radiopharmacy
دکتر فروغ رفیعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Rafii Forough
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر معصومه سیمبر
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Masomeh Simbar
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
Carolina D. Weller

Specialist: Epidemiology & Preventive Medicine
Monira Hussain

Specialist: Epidemiology and Preventive Medicine
دکتر محمدرضا محبی
استاد
رشته تخصصی: زیست شناس
Mohammadreza Mohebbi
Professor
Specialist: Biostatistician
دکتر معصومه ثناگو

رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و پزشکی پیشگیری
Masoumeh Sanagou

Specialist: Epidemiology & Preventive Medicine
دکتر حورا سلطانی
استاد
رشته تخصصی: سلامت مادران و نوزادان
Hoora Soltani
Professor
Specialist: Maternal & Infant Health
Arusa Lakhani
Assistant Professor
Specialist: Maternal, Neonatal, Child Health & Midwifery
دکتر منیر مظاهری
استاد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، علوم بهداشتی
Monir Mazaheri
Professor
Specialist: Elderly Science, Health Sciences
Krishnaveni Murugesh
Assistant Professor
Specialist: Nursing
Sudha Annasaheb Raddi
Professor , KLE University, Belgaum, India
Specialist: Nursing
Suresh K. Ray
Associate Professor
Specialist: Community Health Nursing
K.A.Sudhen Sumesh Kumar
Assistant Professor
Specialist: Psychiatric Nursing
مدیر اجرایی
دکتر معصومه باقری نسامی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Masoumeh Bagheri Nesami
Associate Professor Faculty of Nursing & Midwifery
Mazandaran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۵