درباره نشریه
ISSN:
2383-1693
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر علی اسدپور
مدیر مسئول:
دکتر علی اسدپور
سردبیر:
دکتر علی اسدپور
سایت اختصاصی:
www.julr.ir
صندوق پستی:
176-71365
نشانی:
شیراز، میدان معلم، همت جنوبی، شهید شیخی، کوچه شماره 5، کدپستی: 7185884891
تاریخ به‌روزآوری: 1396/05/24
صاحب امتیاز
دکتر علی اسدپور
علی اسدپور
مدیر مسئول
دکتر علی اسدپور
علی اسدپور
سردبیر
دکتر علی اسدپور
علی اسدپور
هیات تحریریه
محسن فیضی
استاد دانشکده معماری و شهرساز دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری منظر
Mohsen Feizi
Professor, School of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology
Specialist: Landscape Architecture
مصطفی بهزادفر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی شهری
Mostafa Behzadfar
Professor, School of Architecture and Urban Development, Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban Design
فرهنگ مظفر
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: دانشکده معماری و شهرسازی
Farhang Mozaffar
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: School of Architecture and Urban Development
مهدی زندیه
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری
Mahdi Zandieh
Associate Professor, School of Architecture and Urban Development, Imam Khomeini International University
Specialist: Architecture
دکتر فاطمه مهدی زاده سراج
فاطمه مهدی زاده سراج
دکتر پویا دولابی
پویا دولابی
دکتر مهدی خاکزند
مهدی خاکزند
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدحسن طیبی
محمدحسن طیبی
دکتر امیرحسین عسکری
امیرحسین عسکری
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۳