درباره نشریه
ISSN:
2423-7418
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر نصرت ریاحی نیا
سردبیر:
دکتر نصرت ریاحی نیا
مدیر اجرایی:
دکتر علی عظیمی وقار
سایت اختصاصی:
hii.khu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/18
مدیر مسئول
دکتر نصرت ریاحی نیا
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Nosrat Riahinia
Professor
Kharazmi University
Specialist: Information Science and Knowledge
سردبیر
دکتر نصرت ریاحی نیا
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Nosrat Riahinia
Professor
Kharazmi University
Specialist: Information Science and Knowledge
اعضای تحریریه
دکتر وحیده زارع گاوگانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Vahideh Zarea Gavgani
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Library and Medical Information Science
دکتر یزدان منصوریان
مربی علم اطلاعات و دانش شناسی
Charles Sturt University, Australia
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Yazdan Mansourian
Instructor, School of Information and Communication Studies
Charles Sturt University, Australia
Specialist: Information science
دکتر فهیمه باب الحوائجی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fahimeh Babalhavaeji
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Information Science and Science
دکتر زاهد بیگدلی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahed Bigdeli
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر حمیدرضا جمالی مهمویی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Hamid Reza Jamali Mahmouee
Associate Professor
Kharazmi University
دکتر محمدرضا داورپناه
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mohammad Reza Davarpanah
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر حسن رستگارپور
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت (تکنولوژی آموزشی)
Hasan Rastegarpoor
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Education (Educational Technology)
دکتر نصرت ریاحی نیا
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Nosrat Riahinia
Professor
Kharazmi University
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر فریده عصاره
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Osareh Farideh
Professor Department of Information Science and Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر فاطمه فهیم نیا
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fateme Fahimnia
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر حسن کیانی خوزستانی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Hassan Kiyani Khouzaestani
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Information Science and Science
مدیر اجرایی
دکتر علی عظیمی وقار

رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Ali Azimivaghar

Specialist: Information Science and Knowledge
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۱