درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
انجمن صنایع نساجی ایران
مدیر مسئول:
محمدمهدی رییس زاده
سردبیر:
مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
زهرا حنفی
تلفن:
021-26200196
دورنگار:
021-26200196
سایت اختصاصی:
www.aiti.ir
نشانی:
تهران، بلوار آفریقا، انتهای کوی تور، پلاک 8، ، کدپستی: 1915654773
تاریخ به‌روزآوری: 1397/03/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۹۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۱۲