درباره نشریه
ISSN:
2383-1251
eISSN:
2383-1480
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه یاسوج
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا بلوچی
سردبیر:
دکتر حمیدرضا بلوچی
مدیر اجرایی:
مهندس فاطمه جعفری
تلفن:
074-33223193
074-33223177 ، داخلی: :521
دورنگار:
074-33223193
074-33223177 ، داخلی: :521
سایت اختصاصی:
yujs.yu.ac.ir/jisr
نشانی:
یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، دفتر نشریات علمی، مجله پژوهش های بذر ایران، ، کدپستی: 7591874831
تلفن همراه:
09174195864
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/15
مدیر مسئول
دکتر حمیدرضا بلوچی
عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج (دانشیار)
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت، علوم بذر
Hamidreza Balouchi
Associate Professor
University of Yasuj
Specialist: Plant Physiology, Agronomy, Seed Science
سردبیر
دکتر حمیدرضا بلوچی
عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج (دانشیار)
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت، علوم بذر
Hamidreza Balouchi
Associate Professor
University of Yasuj
Specialist: Plant Physiology, Agronomy, Seed Science
اعضای تحریریه
دکتر رضا توکل افشاری
استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی بذر
Reza Tavakkol Afshari
Professor Department of Agronomy, Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Seed Physiology
دکتر حمیدرضا بلوچی
عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج (دانشیار)
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت، علوم بذر
Hamidreza Balouchi
Associate Professor
University of Yasuj
Specialist: Plant Physiology, Agronomy, Seed Science
دکتر محسن موحدی دهنوی
دانشیار
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mohsen Movahhedi Dehnavi
Associate Professor
University of Yasuj
Specialist: Plant Physiology
دکتر علی مرادی
استادیار
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ali Moradi
Assistant Professor
University of Yasuj
Specialist: Plant Physiology
دکتر منصور تقوایی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mansour Taghvaei
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Ecology of crops
دکتر محمدجمال سحرخیز
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تولید گیاهان باغبانی
Mohammad Javad Sahar Khiz
Professor
University of Shirazu
Specialist: Production of horticultural plants
موسی مسکرباشی

Moosa Meskarbashee

دکتر سیف الله فلاح
استاد
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Seifollah Falah
Professor
Shahrekord University
Specialist: Ecology of crops
مدیر اجرایی
مهندس فاطمه جعفری
استادیار
Fatemeh Jafari
Assistant Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۳