درباره نشریه
ISSN:
2383-1251
eISSN:
2383-1480
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه یاسوج
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا بلوچی
سردبیر:
دکتر حمیدرضا بلوچی
مدیر اجرایی:
مهندس فاطمه جعفری
تلفن:
074-33223193
074-33223177 ، داخلی: :521
دورنگار:
074-33223193
074-33223177 ، داخلی: :521
سایت اختصاصی:
yujs.yu.ac.ir/jisr
نشانی:
یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، دفتر نشریات علمی، مجله پژوهش های بذر ایران، ، کدپستی: 7591874831
تلفن همراه:
09174195864
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/04
مدیر مسئول
دکتر حمیدرضا بلوچی
استاد زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت، علوم بذر
Hamidreza Balouchi
Professor, Agronomy
University of Yasuj
Specialist: Plant Physiology, Agronomy, Seed Science
سردبیر
دکتر حمیدرضا بلوچی
استاد زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت، علوم بذر
Hamidreza Balouchi
Professor, Agronomy
University of Yasuj
Specialist: Plant Physiology, Agronomy, Seed Science
اعضای تحریریه
دکتر رضا توکل افشاری
استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی بذر
Reza Tavakkol Afshari
Professor Department of Agronomy, Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Seed Physiology
دکتر حمیدرضا بلوچی
استاد زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت، علوم بذر
Hamidreza Balouchi
Professor, Agronomy
University of Yasuj
Specialist: Plant Physiology, Agronomy, Seed Science
دکتر محسن موحدی دهنوی
استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mohsen Movahhedi Dehnavi
Professor, Crop physiology, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture
University of Yasuj
Specialist: Plant Physiology
دکتر علی مرادی
استادیار
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ali Moradi
Assistant Professor
University of Yasuj
Specialist: Plant Physiology
دکتر منصور تقوایی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mansour Taghvaei
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Ecology of crops
دکتر محمدجمال سحرخیز
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تولید گیاهان باغبانی
Mohammad Javad Sahar Khiz
Professor
University of Shirazu
Specialist: Production of horticultural plants
موسی مسکرباشی

Moosa Meskarbashee

دکتر سینا فلاح
استاد گروه زراعت، دانشگاه شهرکرد
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Sina Fallah
Professor, Agronomy Department, Shahrekord University
Shahrekord University
Specialist: Crop Ecology
مدیر اجرایی
مهندس فاطمه جعفری
استادیار
Fatemeh Jafari
Assistant Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۴