درباره نشریه
ISSN:
2423-4931
eISSN:
2676-2994
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 93
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
مدیر مسئول:
دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان
سردبیر:
دکتر مهدی معرفت
مدیرداخلی:
مجید خزعلی
تلفن:
021-88091539
دورنگار:
021-88091539
سایت اختصاصی:
www.jrenew.ir
نشانی:
تهران، شهرک قدس، بلوار شهید دادمان، جنب بزرگراه یادگار امام، پژوهشگاه نیرو، ساختمان معاونت امور انرژی، طبقه همکف، اتاق 18
صندوق پستی:
1169-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/11
مدیر مسئول
دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان
استادیار سازمان انرژی های نو وزارت نیرو
Abdol Razzagh Kabi Nejad
Assistant Professor of Energy Organization of the Ministry of Energy
سردبیر
دکتر مهدی معرفت
استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس
Mehdi Maerefat
Full Professor, Faculty of Mechanical Engineering
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر سید علیرضا ذوالفقاری
استادیار
دانشگاه بیرجند
Seyyed Ali Reza Zol Faghari
Assistant Professor
University of Birjand
مهندس یوسف حجت

رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hussein A Kazem

Kamaruzzaman Sopian

Ali Sayigh
professor World Renewable Energy Network, Brighton, UK
Specialist: Renewable Energy
دکتر جاماسب پیرکندی
دکتر جاماسب پیرکندی

Kotaro Tanaka

دکتر علی اشرفی زاده
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Ali Ashrafi Zadeh
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر ابراهیم افشاری
دانشیار مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه اصفهان
Ebrahim Afshari
Associate Professor, Mechanical Engineering
University of Isfahan
دکتر امیر امیدوار
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شیراز
رشته تخصصی: انتقال حرارت، انرژی های تجدید پذیر، آسایش حرارتی، انرژی در ساختمان
Amir Omidvar
Associate Professor, Mechanical Engineering
Shiraz university tochnology
دکتر مجید بازرگان
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Majid bazargan
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر ابراهیم حاجی دولو
استاد تمام مهندسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل اگزرژی، شبیه سازی نیروگاه های حرارتی، انتقال حرارت در کوره قوس الکتریکی، جریان دو مرحله ای، چرخه های تبرید
Ebrahim Hajidavalloo
Full Professor, mechanical
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Exergy Analysis, Thermal Power Plant Simulation, Heat Transfer in Electric Arc Furnace, Two-Phase Flow, Refrigeration Cycles
دکتر مسعود ضیاء بشرحق
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Masoud Zia Bashar Hagh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abasspour Tehranifard
Professor School of Mechanics
Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
دکتر مجید عمیدپور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، تولید انرژی در مقیاس کوچک، انرژی تجدیدپذیر و تولید انرژی کارآمد، سلول سوختی، مهندسی سیستم انرژی
Majid Amid Pour
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Energy System Engineering, Fuel Cell, Renewable Energy and Efficient energy production, small scale power generation
دکتر مصطفی مافی
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Mostafa Mafi
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
دکتر مهدی معرفت
استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس
Mehdi Maerefat
Full Professor, Faculty of Mechanical Engineering
Tarbiat Modares University
مدیرداخلی
مجید خزعلی
مربی گروه تخصصی صنعت و انرژی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک ، مهندسی انرژی
Majid Khazali
Instructor, Department of Industry and Energy
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Mechanical Engineering, Energy Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۰