درباره نشریه
ISSN:
2423-4931
eISSN:
2676-2994
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 93
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
مدیر مسئول:
دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان
سردبیر:
دکتر مصطفی مافی
تلفن:
021-88091539
دورنگار:
021-88091539
سایت اختصاصی:
www.jrenew.ir
نشانی:
تهران، شهرک قدس، بلوار شهید دادمان، جنب بزرگراه یادگار امام، پژوهشگاه نیرو، ساختمان معاونت امور انرژی، طبقه همکف، اتاق 18
صندوق پستی:
1169-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/22
مدیر مسئول
دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان
استادیار سازمان انرژی های نو وزارت نیرو
Abdol Razzagh Kabi Nejad
Assistant Professor of Energy Organization of the Ministry of Energy
سردبیر
دکتر مصطفی مافی
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Mostafa Mafi
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
اعضای تحریریه
دکتر سید علیرضا ذوالفقاری
استادیار
دانشگاه بیرجند
Seyyed Ali Reza Zol Faghari
Assistant Professor
University of Birjand
دکتر علی اشرفی زاده
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Ali Ashrafi Zadeh
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر ابراهیم افشاری
دانشیار
دانشگاه اصفهان
Ebrahim Afshari
Associate Professor
University of Isfahan
دکتر امیر امیدوار
دانشیار
دانشگاه شیراز
Amir Omidvar
Associate Professor
University of Shirazu
دکتر مجید بازرگان
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Majid bazargan
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر ابراهیم حاجی دولو
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل اگزرژی، شبیه سازی نیروگاه های حرارتی، انتقال حرارت در کوره قوس الکتریکی، جریان دو مرحله ای، چرخه های تبرید
Ebrahim Haji davalloo
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Exergy Analysis, Thermal Power Plant Simulation, Heat Transfer in Electric Arc Furnace, Two-Phase Flow, Refrigeration Cycles
دکتر مسعود ضیاء بشرحق
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Masoud Zia Bashar Hagh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر مجید عباسپورطهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abasspour Tehranifard
Professor School of Mechanics
Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
دکتر مجید عمیدپور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی سیستم انرژی، سلول سوختی، انرژی تجدیدپذیر و تولید انرژی کارآمد، تولید انرژی در مقیاس کوچک، مهندسی شیمی
Majid Amid Pour
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Energy System Engineering, Fuel Cell, Renewable Energy and Efficient energy production, small scale power generation
دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان
استادیار سازمان انرژی های نو وزارت نیرو
Abdol Razzagh Kabi Nejad
Assistant Professor of Energy Organization of the Ministry of Energy
دکتر مصطفی مافی
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Mostafa Mafi
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
دکتر مهدی معرفت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahdi Maerefat
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر سید مجتبی موسوی نایینیان
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Seyyed Mojtaba Moosavi Naeeni
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۸