درباره نشریه
ISSN:
2423-4710
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول:
دکتر مینا مطلب نژاد
سردبیر:
دکتر مهدی پورامیر
مدیر اجرایی:
دکتر موسی یمین فیروز
مدیرداخلی:
سمیه اسبکیان
تلفن:
011-32194152
011-32196213
دورنگار:
011-32194152
011-32196213
سایت اختصاصی:
cjs.mubabol.ac.ir
نشانی:
بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی، کتابخانه مرکزی، دفتر نشریه علم سنجی کاسپین
تاریخ به‌روزآوری: 1399/08/07
مدیر مسئول
دکتر مینا مطلب نژاد
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mina Motallebnejad
Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر مهدی پورامیر
استاد گروه بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mehdi Pouramir
Professor Department of Biochemistry and Biophysics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry
اعضای تحریریه
دکتر پرویز اولیا
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: میکروب شناسی، باکتریولوژی پزشکی
Parviz Olya
Professor Molecular Microbiology Research Center
Shahed University
Specialist: bacteriology, Medical Bacteriology
دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم
عضو هیئت علمی واحد علی آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Alireza Isfandyari Moghaddam
Faculty member Ali Abad Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information Science
دکتر آرام تیرگر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Aram Tirgar
Associate Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر مصطفی جوانیان
گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mostafa Javanian
Department of Infectious Diseases
Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی جهانی

Mohammad Ali Jahani

دکتر محسن حاجی زین العابدینی
استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mohsen Haji Zeinolabedini
Assistant Professor, Information and Knowledge
Shahid Beheshti University
Specialist: Information science and knowledge
علی حبیب زاده بیژنی
علی حبیب زاده بیژنی

دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت دانش ، علم سنجی
Mohammad Hassanzadeh
Professor Faculty of Education and Psychology
Tarbiat Modares University
Specialist: Knowledge and Information science, Scientometrics , Knowledge Management
دکتر عبدالرسول خسروی
دانشکده پیراپزشکی
Abdolrasool Khosravi
دانشکده پيراپزشکي
دکتر سید مظفر ربیعی
گروه بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Mozafar Rabiee
Department of Anesthesiology
Babol University of Medical Sciences
دکتر حسن صیامیان

رشته تخصصی: فلوشیپ انفورماتیک سلامت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Hasan Siamian

دکتر فریده عصاره
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Osareh Farideh
Professor Department of Information Science and Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر سید جواد قاضی میرسعید
دانشیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Seyyed Javad Ghazi Mirsaeed
Associate Professor Faculty of Paramedical Sciences
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Librarianship and Information
دکتر پیام کبیری
دکتر پیام کبیری
استادیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Payam Kabiri
Assistant Professor Domestic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
حیدر مختاری
حیدر مختاری

امرالله مصطفی زاده
امرالله مصطفی زاده

دکتر حسن مقدس زاده

دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor Department of Pharmacology and Physiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر افشین موسوی چلک
معاون دانشگاه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Afshin Mousavi Chelak

Payame Noor University
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر حمزه علی نورمحمدی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Hamzehali Nourmohammadi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Information Science and Knowledge
حسین وکیلی مفرد
حسین وکیلی مفرد

ویراستارفارسی
دکتر حسن مقدس زاده

عیسی محمدی فیروزجایی
عیسی محمدی فیروزجایی

حسین نورانی
حسین نورانی

ویراستار انگلیسی
ریحانه براری

Reyhaneh Barari

مدیر اجرایی
دکتر موسی یمین فیروز

مدیرداخلی
سمیه اسبکیان
سمیه اسبکیان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۳