درباره نشریه
ISSN:
2476-2768
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر محمدی
سردبیر:
دکتر سعید سمرقندیان
مدیر اجرایی:
دکتر سید رضا میرحافظ
ویراستار انگلیسی:
*
تلفن:
051-42254176-7 ، داخلی: 171
دورنگار:
051-42254176-7 ، داخلی: 171
سایت اختصاصی:
journal.nums.ac.ir
نشانی:
نیشابور، خیابان 22 بهمن غربی، بین باهنر شمالی و منوچهری شمالی، جنب مدرسه وکیلی 8، ستاد مرکزی شماره 2، ، کدپستی: 1413993186
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/01
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر محمدی
دکتر علی اکبر محمدی

سردبیر
دکتر سعید سمرقندیان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Saeed Samarghandian
Associate Professor
Neyshabur UnIversity of Medical Sciences
Specialist: Physiology
اعضای تحریریه
دکتر سعید محمدیان هفت چشمه

دکتر احمد قاسمی

وحید معینی

دکتر محمدجواد جعفری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Javad Jafari
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر رضا فریدحسینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای ایمنوآلرژی
Reza Faridhosseini
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Immunogenic diseases
دکتر محمدهادی دهقانی تفتی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hadi Dehghani Tafti
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر سعید سمرقندیان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Saeed Samarghandian
Associate Professor
Neyshabur UnIversity of Medical Sciences
Specialist: Physiology
ویراستار انگلیسی
 *
*

مدیر اجرایی
دکتر سید رضا میرحافظ
استادیار مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
رشته تخصصی: پزشکی مولکولی
Seyed Reza Mirhafez
Assistant Professor Non-communicable Diseases Research Center
Neyshabur UnIversity of Medical Sciences
Specialist: Molecular Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۰