درباره نشریه
ISSN:
2476-2768
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
مدیر مسئول:
دکتر اباصلت برجی
سردبیر:
دکتر سعید سمرقندیان
مدیر اجرایی:
دکتر سیدرضا میرحافظ
تلفن:
051-42254176-7 ، داخلی: 171
دورنگار:
051-42254176-7 ، داخلی: 171
سایت اختصاصی:
journal.nums.ac.ir
نشانی:
نیشابور، خیابان 22 بهمن غربی، بین باهنر شمالی و منوچهری شمالی، جنب مدرسه وکیلی 8، ستاد مرکزی شماره 2، ، کدپستی: 1413993186
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/15
مدیر مسئول
دکتر اباصلت برجی
دکتر اباصلت برجی
استادیاv دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Abasalt Borji
Assistant Professor, Neyshabur UnIversity of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
سردبیر
دکتر سعید سمرقندیان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Saeed Samarghandian
Associate Professor, Neyshabur UnIversity of Medical Sciences
Specialist: Physiology
هیات تحریریه
دکتر محمدجواد جعفری
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Javad Jafari
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
موسی الرضا حاج زاده
موسی الرضا حاج زاده
دکتر مسعود رودباری
استاد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Masoud Roudbari
Professor, Faculty of Paramedicine, Iran University of Medical Sciences
دکتر حسن سعادت نیا
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Hasan Saadatnia
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Digestive and liver
دکتر رضا فریدحسینی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای ایمنوآلرژی
Reza Faridhosseini
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Immunogenic diseases
دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب
استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: بافت شناسی
Hamid Reza Mahmoudzadeh Sagheb
Professor, Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Histology
دکتر عبدالوهاب مرادی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Abdolvahhab Moradi
Professor, aculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر رضا افشاری
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی، سم شناسی و اپیدمیولوژی
Reza Afshari
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology, Toxicology and Epidemiology
شکوفه بنکداران
شکوفه بنکداران
دکتر محمدهادی دهقانی تفتی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hadi Dehghani Tafti
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر سعید سمرقندیان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Saeed Samarghandian
Associate Professor, Neyshabur UnIversity of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر اباصلت برجی
دکتر اباصلت برجی
استادیاv دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Abasalt Borji
Assistant Professor, Neyshabur UnIversity of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر سیدمحمدرضا تقوی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی
Seyyed Mohammmad Reza Taghavi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Advice, Psychology
دکتر اسما عاقبتی
دکتر اسما عاقبتی
محسن عظیمی نژاد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
رشته تخصصی: ژنتیک
Mohsen Aziminejad
Assistant Professor, Neyshabur UnIversity of Medical Sciences
Specialist: Genetics
دکتر سیدکاظم فرهمند
دکتر سیدکاظم فرهمند
الهام مختاری امیرمجدی
الهام مختاری امیرمجدی
حسن مهراد مجد
حسن مهراد مجد
دکتر سیدرضا میرحافظ
دکتر سیدرضا میرحافظ
ویراستار انگلیسی
 *
*
مدیر اجرایی
دکتر سیدرضا میرحافظ
دکتر سیدرضا میرحافظ
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۲