درباره نشریه
ISSN:
2383-3211
eISSN:
2588-4239
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 92
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی البرز
مدیر مسئول:
دکتر محمد نوری سپهر
سردبیر:
دکتر مصطفی قربانی
مدیر اجرایی:
مهندس مراد حاجیان
مدیرداخلی:
محمد درویش متولی
ویراستار فارسی:
دکتر رامین آذربهرام
ویراستار علمی:
دکتر بابک کاکاوندی
تلفن:
026-34643746
سایت اختصاصی:
jehe.abzums.ac.ir
نشانی:
کرج، کرج 45 متری گلشهر خیابان صفاریان معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه علوم ‍زشکی البرز طبقه دوم دفتر نشریات
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/11
مدیر مسئول
دکتر محمد نوری سپهر
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Noori Sepehr
Professor School of Public Health
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
سردبیر
دکتر مصطفی قربانی

دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mostafa Ghorbani

Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
اعضای تحریریه
دکتر بابک کاکاوندی
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی البرز
Babak Kakavandi
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Alborz University of Medical Sciences
محمد درویش متولی
محمد درویش متولی

دکتر یدالله آزرمی
استاد گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Yaddollah Azarmi
Professor Department of Pharmacology
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: General Hygiene
Abdoltif Amran
Abdoltif Amran
Professor
دکتر بیژن بینا
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Bijan Bina
Professor School of Health
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Nematollah Jafarzadeh Haghighifard
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر علیرضا رحمانی
استاد
Alireza Rahmani
professor
دکتر سعید عزیزیان
استاد گروه شیمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Saeid Azizian
Professor Department of Chemistry
Bu-Ali Sina University
Specialist: Physical Chemistry
دکتر مهرداد فرخی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی البرز
Mehrdad farokhi
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Welfare
دکتر حسین کاظمیان
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و بیوشیمیایی
Hossein Kazemian
Assistant Professor
Specialist: Chemical and Biochemical Engineering
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر محمد ملکوتیان
استاد Environmental Health Engineering Research Center
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Environmental Health Engineering
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر کاظم ندافی
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Kazem Naddafi
Professor School of Public Health and Institute for Environmental Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمد نوری سپهر
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Noori Sepehr
Professor School of Public Health
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
Kahn Ytylmzsvy
Kahn Ytylmzsvy
Professor
Specialist: Environmental Engineering
دکتر کامیار یغماییان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Kamyar Yagmaeian
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر عماد دهقانی فرد
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Emad Dehghanifard
Assistant Professor Department of Environmental Health Engineering
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
ویراستار فارسی
دکتر رامین آذربهرام
دکتر رامین آذربهرام
پژوهشگرحوزه معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: پزشک عمومی
Ramin Azar Bahram
Research Associate Vice Chancellor for Research
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: General practitioner
ویراستار علمی
دکتر بابک کاکاوندی
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی البرز
Babak Kakavandi
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Alborz University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
مهندس مراد حاجیان

دانشگاه علوم پزشکی البرز
Morad Hajian
دفتر تحقيقات معاون صدراعظم
Alborz University of Medical Sciences
مدیرداخلی
محمد درویش متولی
محمد درویش متولی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۵