درباره نشریه
ISSN:
2383-1774
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
پاییز و زمستان 93
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
احمد ابوترابی
سردبیر:
دکتر عسکری سلیمانی امیری
مدیر اجرایی:
محمدعلی شریفی
دورنگار:
025-32808907
025-32808903
سایت اختصاصی:
manteghi.nashriyat.ir
نشانی:
قم، شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، بلوار شهید مولوی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ساختمان شماره 2، مرکز پژوهشی دائره المعارف علوم عقلی اسلامی، دفتر دو فصلنامه معارف منطقی
تلفن همراه:
09193499713
اشتراک:
پست الکترونیک:
maaref@qabas.net
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/27
مدیر مسئول
احمد ابوترابی
احمد ابوترابی
سردبیر
دکتر عسکری سلیمانی امیری
دکتر عسکری سلیمانی امیری
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
Askari Soleymani Amiri
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
هیات تحریریه
دکتر علیرضا قائمی نیا
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام
Ali Reza Ghaeminia
Associate professor of Islamic thought and culture,
Specialist: Philosophy
دکتر محمدعلی اژه ای
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Mohamad Ali Ejeii
Professor, University of Isfahan
Specialist: Philosophy, Western Philosophy
دکتر مرتضی حاج حسینی
دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه
Morteza Haj Hoseini
Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan
Specialist: Philosophy
حجت الاسلام دکتر محمد حسین زاده
حجت الاسلام دکتر محمد حسین زاده
استادیار
Mohammad Hoseinzadeh
Assistant Professor,
دکتر عسکری سلیمانی امیری
دکتر عسکری سلیمانی امیری
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
Askari Soleymani Amiri
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Fayyazi
Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research,
Specialist: Philosophy
دکتر محمد لگنهاوسن
استاد پژوهشکده امام خمینی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Muhammad Legenhausen
Professor, Imam Khomeini Research Center, University of Tehran
Specialist: Philosophy
ویراستارفارسی
علی خیری
علی خیری
مدیر اجرایی
محمدعلی شریفی
محمدعلی شریفی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۵