درباره نشریه
ISSN:
2150-2383
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 93
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول:
دکتر سیدمحمدمهدی هزاوه ای
سردبیر:
دکتر سعید بشیریان
مدیر اجرایی:
دکتر مجید براتی
تلفن:
081-38381795
دورنگار:
081-38381795
سایت اختصاصی:
jech.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت، دفتر مجله آموزش و سلامت جامعه، ، کدپستی: 6517838695
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/19
مدیر مسئول
دکتر سیدمحمدمهدی هزاوه ای
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Seyed Mohammad Mahdi Hazavehei
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
سردبیر
دکتر سعید بشیریان
دانشیار گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Saeed Bashirian
Associate Professor, Public Health Department, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: general Hygiene
هیات تحریریه
دکتر سیدمحمدمهدی هزاوه ای
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Seyed Mohammad Mahdi Hazavehei
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر فاطمه رخشانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Fatemeh Rakhshani
Associate Professor, Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر علی رمضان خانی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Ali Ramezankhani
Professor, Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر غلامرضا شریفی راد
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Gholam Reza Sharifirad
Professor, School of Health, Qom University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر حمید الله وردی پور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hamid Allah Vedi Pour
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمدحسین تقدیسی
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Mohammad Hosein Taghdisi
Professor, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health promotion
دکتر علیرضا حیدرنیا
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Ali Reza Heydarnia
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر محمدحسین کاوه
دانشیار گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Kaveh
Associate Professor, Department of Health Education, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر یدالله حمیدی
دکتر یدالله حمیدی
دکتر بابک معینی
دکتر بابک معینی
دکتر سعید بشیریان
دانشیار گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Saeed Bashirian
Associate Professor, Public Health Department, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: general Hygiene
دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی
دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی
دکتر فروزان رضاپورشاه کلائی
دکتر فروزان رضاپورشاه کلائی
ویراستارفارسی
دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی
دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی
دکتر حمید توانگر
دکتر حمید توانگر
مدیر اجرایی
دکتر مجید براتی
دکتر مجید براتی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۰