درباره نشریه
ISSN:
2383-2150
eISSN:
2383-2312
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 93
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدمهدی هزاوه ای
سردبیر:
دکتر سعید بشیریان
مدیر اجرایی:
دکتر مجید براتی
ویراستار فارسی:
دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی
ویراستار فارسی:
دکتر حمید توانگر
تلفن:
081-38381795
دورنگار:
081-38381795
سایت اختصاصی:
jech.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت، دفتر مجله آموزش و سلامت جامعه، ، کدپستی: 6517838695
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/01
مدیر مسئول
دکتر سید محمدمهدی هزاوه ای
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Seyed Mohammad Mahdi Hazavehei
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
سردبیر
دکتر سعید بشیریان
دانشیار
Saeid Bashirian
Associate Professor
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدمهدی هزاوه ای
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Seyed Mohammad Mahdi Hazavehei
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر فاطمه رخشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Fatemeh Rakhshani
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر علی رمضان خانی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Ali Ramezankhani
Professor Faculty of Health
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر غلامرضا شریفی راد

رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Gholamreza Sharifirad

Specialist: health education
دکتر حمید الله وردی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hamid Allah Vedi Pour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمد حسین تقدیسی
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Taghdisi

Specialist: Health Promotion
دکتر علیرضا حیدرنیا
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Alireza Heydarnia
Professor Faculty of Medical Sciences
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر محمدحسین کاوه
دانشیار گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Kaveh
Associate Professor Department of Health Education
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر یدالله حمیدی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Yadollah Hamidi
Associate Professor School of Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services
دکتر بابک معینی
استاد آموزش بهداشت ، دپارتمان آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت ،
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Babak Moeini
Professor, Health education and promotion Department School of Health
Hamedan University of Medical Sciences
دکتر سعید بشیریان
دانشیار
Saeid Bashirian
Associate Professor
دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی
دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی

دکتر فروزان رضاپورشاه کلایی
دکتر فروزان رضاپورشاه کلایی

ویراستار فارسی
دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی
دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی

دکتر حمید توانگر
دکتر حمید توانگر

مدیر اجرایی
دکتر مجید براتی
استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Majid Barati
Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۰