درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 93
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
پژوهشکده باقرالعلوم
مدیر مسئول:
دکتر حسین قشقایی
سردبیر:
دکتر علی زینتی
مدیر اجرایی:
داوود مهرابی رزوه
ویراستار فارسی:
مریم کیماز
تلفن:
025-37835372
دورنگار:
025-37835372
سایت اختصاصی:
www.pmbo.ir
نشانی:
قم، بلوار نیایش، جنب مصلی قدس، پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام
صندوق پستی:
135-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1395/06/30
مدیر مسئول
دکتر حسین قشقایی
دکتر حسین قشقایی
استادیار
پژوهشکده باقرالعلوم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hosein Ghashghaee
Assistant Professor
Specialist: Private law
سردبیر
دکتر علی زینتی
دکتر علی زینتی
عضو هیئت علمی
جامعه المصطفی العالمیه
Ali Zinati
Faculty member
Al-Mustafa International University
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدعلی دیباجی
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه
Seyyed Mohammad Ali Dibaji
Associate Professor
Specialist: Philosophy
دکتر علی زینتی
دکتر علی زینتی
عضو هیئت علمی
جامعه المصطفی العالمیه
Ali Zinati
Faculty member
Al-Mustafa International University
دکتر علی نقی فقیهی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ali Naghi Faghihi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Educational Science
دکتر حسین قشقایی
دکتر حسین قشقایی
استادیار
پژوهشکده باقرالعلوم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hosein Ghashghaee
Assistant Professor
Specialist: Private law
محمدحسین کیانی
محمدحسین کیانی

Mohammad Hosein Kiani

ویراستار فارسی
مریم کیماز
مریم کیماز

مدیر اجرایی
داوود مهرابی رزوه
داوود مهرابی رزوه

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۰