درباره نشریه
ISSN:
2383-3122
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر غلام عباس اکبری
سردبیر:
دکتر محمود لطفی
مدیر اجرایی:
رضوانه مومنی
مدیرداخلی:
دکتر نوید یزدانی
تلفن:
021-36040746
021-36040904 ، داخلی: 107
سایت اختصاصی:
jacb.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، پاکدشت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دفتر نشریات تخصصی، ، کدپستی: 3391653755
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/06
مدیر مسئول
غلام عباس اکبری
دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کشاورزی، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Gholam Abbas Akbari
Associate Professor, Abou Riyadh Campus, University of Tehran
Specialist: Agriculture, فيزيولوژي گياهان زراعي
سردبیر
محمود لطفی
پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
Mahmoud Lotfi
College of Aburaihan, University of Tehran
هیات تحریریه
سیداحمد سادات نوری
پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی (ایجاد مقاومت به تنش های غیر زنده (شوری) در گیاهان زراعی و دارویی)
Seyyed Ahmad Sadatnouri
Aboureihan campus, University of Tehran
Specialist: Genetics and Biotechnology (Creating Resistance to Abiotic Stresses (Salinity) in Crops and Medicinal Plants)
علیمحمد شکیب
دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوزی کشاورزی
رشته تخصصی: انتقال ژن، خاموشی ژن، جهش زایی و کشت بافت
Ali Mohammad Shakib
Associate Professor, Institute of Agricultural Biotechnology,
Specialist: Gene transfer, gene silencing, mutagenesis and tissue culture
سیدیعقوب صادقیان مطهر
استاد موسسه تحقیقات چغندر قند موسسه تحقیقات چغندر قند
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Seyyed Yaghoub Sadeghian Motahar
Professor of Sugar Beet Research Institute,
Specialist: اصلاح نباتات
احمد معینی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، هاپلوییدی از طریق اندروژنز و استفاده از مواد هاپلوییدی در اصلاح نباتات
Ahmad Moieni
Associate Professor, School of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Agriculture, Plant Breeding and Biotechnology, Haploidy through endogenesis and the use of haploid substances in plant breeding
کوروش وحدتی
استاد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم باغبانی، بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه، کشت بافت، گردو
Kourosh Vahdati
Professor, Aboureihan campus, University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences, Biotechnology and breeding of fruit trees, tissue culture, walnut
ویراستارفارسی
سیدیعقوب صادقیان مطهر
استاد موسسه تحقیقات چغندر قند موسسه تحقیقات چغندر قند
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Seyyed Yaghoub Sadeghian Motahar
Professor of Sugar Beet Research Institute,
Specialist: اصلاح نباتات
مدیر اجرایی
رضوانه مومنی
کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی
Rezvaneh Momeni
Masters, Aboureihan campus, University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering
مدیرداخلی
نوید یزدانی
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باغبانی - فیزیولوژی پس از برداشت
Navid Yazdani
Assistant Professor, University of Tehran
Specialist: Horticulture - Postharvest Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۱