درباره نشریه
ISSN:
2322-1976
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مذاهب اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین مختاری
سردبیر:
دکتر عابدین مومنی
مدیرداخلی:
دکتر مرتضی قاسمی حامد
تلفن:
021-66407712
دورنگار:
021-66407712
سایت اختصاصی:
fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید مهرداد روانمهر، پلاک 3، دانشگاه مذاهب اسلامی
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/20
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین مختاری
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Mohammad Hosein Mokhtari
Associate Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research
Specialist: Western philosophy
سردبیر
دکتر عابدین مومنی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abedin Momeni
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
اعضای تحریریه
دکتر محمد زروندی رحمانی
استادیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mohammad Zarvandi Rahmani
Assistant Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر مهدی رهبر
دانشیار فقه
مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mahdi Rahbar
Associate Professor, fegh
مذاهب اسلامی
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر عبدالکریم بی آزارشیرازی
دانشیار
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول و علوم قرآن و حدیث، علوم قرآن و حدیث
Abdolkarim Biazar Shirazi
Associate Professor
University of Islamic Denominations
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Jurisprudence, principles and sciences of the Quran and hadith
دکتر محمد جعفری هرندی
دانشیار واحد شهر ری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Jafari Harandi
Associate Professor Shahre Rey Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر اسعد شیخ الاسلامی
دکتر اسعد شیخ الاسلامی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Asaad Sheikhol eslami
Professor
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محمدعادل ضیایی
دانشیار فقه شافعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: موضوعات میان رشته ای فقه پزشکی و اقتصادی، فقه و اصول مقارن ، فقه و اصول اهل سنت
Mohammad Adel Ziaey
Associate Professor, shafii jurisprudence
University of Tehran
حسنعلی علی اکبریان
دانشیار فلسفه فقه و حقوق
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Hasanali Aliakbarian
Associate Professor, Philosophy of jurisprudence and law
Islamic Sciences and Culture Academy
دکتر عابدین مومنی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abedin Momeni
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
مدیرداخلی
دکتر مرتضی قاسمی حامد
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Morteza Ghasemi Hamed
Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences
University of Islamic Denominations
Specialist: Quran and Hadith Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۳