درباره نشریه
ISSN:
2345-6698
eISSN:
2588-4697
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول:
آیت الله دکتر علیرضا اعرافی
سردبیر:
دکتر محمدسعید تسلیمی
جانشین سردبیر:
دکتر عبدالله توکلی
مسئول اشتراک:
یحیی
تلفن:
025-32111366
025-32806005
دورنگار:
025-32111366
025-32806005
سایت اختصاصی:
im.rihu.ac.ir
نشانی:
قم، ابتدای پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
صندوق پستی:
3151-37185
اشتراک:
تلفن:
025-32111366
025-32806005
پست الکترونیک:
islam&management@rihu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/03
مدیر مسئول
آیت الله دکتر علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: اجتهاد حوزوی - علوم تربیتی
Ali Reza Aarafi
Director of seminaries throughout the country
Al-Mustafa International University
Specialist: Ijtihad Hossein - Educational Sciences
جانشین سردبیر
دکتر عبدالله توکلی
دانشیار گروه مدیریت
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مدیریت رفتار سازمانی
Abdollah Tavakkoli
Associate Professor management Group
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Management of Organizational Behavior
سردبیر
دکتر محمدسعید تسلیمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت تحول و توسعه
Mohammad Saeed Taslimi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management, Transformational Development Management
اعضای تحریریه
آیت الله دکتر علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: اجتهاد حوزوی - علوم تربیتی
Ali Reza Aarafi
Director of seminaries throughout the country
Al-Mustafa International University
Specialist: Ijtihad Hossein - Educational Sciences
دکتر سید مهدی الوانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Mahdi Alvani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت دولتي
دکتر محمدسعید تسلیمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت تحول و توسعه
Mohammad Saeed Taslimi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management, Transformational Development Management
دکتر عبدالله توکلی
دانشیار گروه مدیریت
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مدیریت رفتار سازمانی
Abdollah Tavakkoli
Associate Professor management Group
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Management of Organizational Behavior
دکتر حسن دانایی فرد
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر علی رضاییان
استاد ممتاز/تمام مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نظریه های سیستم، مدیریت رفتاری بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Full Professor, management and accounting
Shahid Beheshti University
دکتر شمس السادات زاهدی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره امور دولتی
Shamsossadat Zahedi
Professor School of Accounting and Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management, State Administration
دکتر حسن عابدی جعفری
استادیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
Hassan Abedi Jafari
Assistant Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Governmental Management - Organizational Behavior
دکتر علی فرهی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی
Ali Farrahi
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Management, Management of Organizational Behavior
حجت الاسلام دکتر حسن آقانظری شاهرودی
استاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مبانی حقوق اسلامی، اجتهاد حوزوی - اقتصاد اسلامی
Hasan Aghanazari Shahroudi
Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: The Basics of Islamic Law, Islamic ijtihad - Islamic economics
ویراستارفارسی
اسماعیل یارمحمدی
اسماعیل یارمحمدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۱