درباره نشریه
ISSN:
2345-6698
eISSN:
4697 -2588
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا اعرافی
سردبیر:
عبدالله توکلی
مدیرداخلی:
سید محمد امام
ویراستار فارسی:
اسماعیل یارمحمدی
مسئول اشتراک:
یحیی
تلفن:
025-32111366
025-32806005
دورنگار:
025-32111366
025-32806005
سایت اختصاصی:
rsm.rihu.ac.ir
نشانی:
قم، ابتدای پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
صندوق پستی:
3151-37185
اشتراک:
تلفن:
025-32111366
025-32806005
پست الکترونیک:
islam&management@rihu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/07
مدیر مسئول
دکتر علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: اجتهاد حوزوی - علوم تربیتی
Ali Reza Aarafi
Director of seminaries throughout the country
Al-Mustafa International University
Specialist: Ijtihad Hossein - Educational Sciences
سردبیر
عبدالله توکلی
دانشیار مدیریت، گروه مدیریت، علوم اجتماعی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Abdollah Tavakkoli
Associate Professor, Associate Professor, Department of Management
Research Institute of Hawzeh and University
اعضای تحریریه
سید مهدی الوانی

Seyed Mehdi Alvani

دکتر حسن دانایی فرد
استاد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر علی رضاییان
استاد تمام مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نظریه های سیستم، مدیریت رفتاری بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Full Professor, management and accounting
Shahid Beheshti University
دکتر شمس السادات زاهدی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره امور دولتی
Shamsossadat Zahedi
Professor School of Accounting and Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management, State Administration
دکتر حسن عابدی جعفری
استادیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
Hassan Abedi Jafari
Assistant Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Governmental Management - Organizational Behavior
دکتر علی فرهی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت رفتار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت راهبردی
Ali Farrahi

Specialist: Organization Culture, Strategic Management, Organization Behavior, Public Management
دکتر حسن آقانظری شاهرودی
استاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مبانی حقوق اسلامی، اجتهاد حوزوی - اقتصاد اسلامی
Hasan Aghanazari Shahroudi
Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: The Basics of Islamic Law, Islamic ijtihad - Islamic economics
ویراستار فارسی
اسماعیل یارمحمدی
اسماعیل یارمحمدی

مدیرداخلی
سید محمد امام
سید محمد امام

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۷