درباره نشریه
ISSN:
2345-6698
eISSN:
2588-4697
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول:
آیت الله دکتر علیرضا اعرافی
سردبیر:
دکتر محمدسعید تسلیمی
جانشین سردبیر:
دکتر عبدالله توکلی
مدیرداخلی:
محمد سلیمی
مسئول اشتراک:
یحیی
تلفن:
025-32111366
025-32806005
دورنگار:
025-32111366
025-32806005
سایت اختصاصی:
im.rihu.ac.ir
نشانی:
قم، ابتدای پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
صندوق پستی:
3151-37185
اشتراک:
تلفن:
025-32111366
025-32806005
پست الکترونیک:
islam&management@rihu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/15
مدیر مسئول
علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: اجتهاد حوزوی - علوم تربیتی
Ali Reza Aarafi
Director of seminaries throughout the country, Al-Mustafa International University
Specialist: Ijtihad Hossein - Educational Sciences
جانشین سردبیر
دکتر عبدالله توکلی
عبدالله توکلی
دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مدیریت رفتار سازمانی
Abdollah Tavakkoli
Associate Professor, Department of Research and University,
Specialist: Management of Organizational Behavior
سردبیر
محمدسعید تسلیمی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت تحول و توسعه
Mohammad Saeed Taslimi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: governmental management, Transformational Development Management
هیات تحریریه
علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: اجتهاد حوزوی - علوم تربیتی
Ali Reza Aarafi
Director of seminaries throughout the country, Al-Mustafa International University
Specialist: Ijtihad Hossein - Educational Sciences
سیدمهدی الوانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Mahdi Alvani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت دولتي
محمدسعید تسلیمی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت تحول و توسعه
Mohammad Saeed Taslimi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: governmental management, Transformational Development Management
دکتر عبدالله توکلی
عبدالله توکلی
دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مدیریت رفتار سازمانی
Abdollah Tavakkoli
Associate Professor, Department of Research and University,
Specialist: Management of Organizational Behavior
حسن دانائی فرد
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor, Faculty of Management and Accounting, Imam Sadiq University
Specialist: Behavioral management (management improvement)
شمس السادات زاهدی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره امور دولتی
Shamsossadat Zahedi
Professor, School of Accounting and Management, Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management, State Administration
حسن عابدی جعفری
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
Hassan Abedi Jafari
Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Governmental Management - Organizational Behavior
علی فرهی
استاد دانشگاه امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی
Ali Farrahi
Professor, Imam Hossein University
Specialist: Management, Management of Organizational Behavior
حسن آقانظری شاهرودی
ریاست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مبانی حقوق اسلامی، اجتهاد حوزوی - اقتصاد اسلامی
Hassan Aghanazari Shahroudi
Dean of the Research Institute of the University,
Specialist: The Basics of Islamic Law, Islamic ijtihad - Islamic economics
ویراستارفارسی
اسماعیل یارمحمدی
اسماعیل یارمحمدی
مدیرداخلی
محمد سلیمی
محمد سلیمی
کارشناس ارشد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مدیریت دولتی - تحول
Mohammad Salimi
Master of Science (MSc), Research Center and University,
Specialist: Governmental Management - Transformation
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۸۸