درباره نشریه
ISSN:
2322-3669
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز پژوهشی میراث مکتوب
مدیر مسئول:
اکبر ایرانی
سردبیر:
دکتر محمد باقری
تلفن:
021-66490612
دورنگار:
021-66490612
سایت اختصاصی:
www.mirasmaktoob.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، شماره 1182، طبقه دوم، شماره 9، ، کدپستی: 1315693519
صندوق پستی:
569-13185
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/28
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۱