درباره نشریه
ISSN:
2423-4656
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول:
دکتر سید مسعود موسوی کریمی
سردبیر:
دکتر ربیعا اسکینی
تلفن:
025-32916207
دورنگار:
025-32916207
سایت اختصاصی:
law.mofidu.ac.ir
نشانی:
قم، انتهای بلوار شهید صدوقی، میدان مفید، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی
صندوق پستی:
3611-37185
اشتراک:
دورنگار:
025-32916207
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/01

آرشیو این مجله در مجله نامه مفید قرار دارد.

مدیر مسئول
دکتر سید مسعود موسوی کریمی
رئیس دانشگاه مفید
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Seyed Masoud Moosavi Karimi

Mofid University
Specialist: Philosophy
سردبیر
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
اعضای تحریریه
دکتر محمد آشوری
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ashouri
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
دکتر نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
دکتر سید حسین صفایی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
سید مصطفی میرمحمدی عزیزی

رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Mostafa Mirmohammadi

Specialist: International law
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد
Hossein Mirmohammadsadeghi

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
ویراستارفارسی
علی کوچکی
علی کوچکی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۹۸