درباره نشریه
ISSN:
2423-4656
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول:
دکتر سیدمسعود موسوی کریمی
سردبیر:
دکتر ربیعا اسکینی
مدیر اجرایی:
اسماعیل امجدی
تلفن:
025-32916207
دورنگار:
025-32916207
سایت اختصاصی:
law.mofidu.ac.ir
نشانی:
قم، انتهای بلوار شهید صدوقی، میدان مفید، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی
صندوق پستی:
3611-37185
اشتراک:
دورنگار:
025-32916207
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/27

آرشیو این مجله در مجله نامه مفید قرار دارد.

مدیر مسئول
سیدمسعود موسوی کریمی
استاد دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Seyyed Masoud Moosavi Karimi
Professor, Mofid University
Specialist: Philosophy
سردبیر
ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research, Nuclear Science and Technology Research Center,
Specialist: International rights, Private law
هیات تحریریه
محمد آشوری
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ashouri
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research, Nuclear Science and Technology Research Center,
Specialist: International rights, Private law
نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
سیدحسین صفایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
سیدمصطفی میرمحمدی
دانشیار دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyyed Mostafa Mirmiohammadi
Associate Professor, Mofid University
Specialist: International rights
حسین میرمحمدصادقی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق قراردادها
Hossein Mirmohammad Sadeghi
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology, Contractual rights
علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
ویراستارفارسی
علی کوچکی
علی کوچکی
مدیر اجرایی
اسماعیل امجدی
Esmaeel Amjadi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۶