درباره نشریه
ISSN:
2423-4656
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول:
دکتر سید مسعود موسوی کریمی
سردبیر:
دکتر ربیعا اسکینی
ویراستار انگلیسی:
مژگان مفیدی
تلفن:
025-32130290
دورنگار:
025-32925764
سایت اختصاصی:
law.mofidu.ac.ir
نشانی:
قم، انتهای بلوار شهید صدوقی، میدان مفید، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی
صندوق پستی:
3611-37185
اشتراک:
دورنگار:
025-32916207
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/08
مدیر مسئول
دکتر سید مسعود موسوی کریمی
رئیس دانشگاه مفید
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Seyed Masoud Moosavi Karimi

Mofid University
Specialist: Philosophy
سردبیر
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا باریکلو
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ali Reza Bariklou
Professor, Private law
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر احمد حاجی ده آبادی
استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Ahmad Hajidehabadi
Full Professor, Criminal Law and Criminology
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمد حبیبی مجنده
دانشیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mohammad Habibi Mojandeh
Associate Professor
Mofid University
Specialist: International Law
دکتر محمدمهدی مقدادی
دانشیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Mahdi Meghdadi
Associate Professor
Mofid University
Specialist: Private law
دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
استاد مجتمع آموزش عالی قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، نفت و گاز، حقوق تجارت بین المل
Abdolhossein Shiravi Khoozani
Professor, Qom
University of Tehran
Specialist: Private law, Oil & Gas Law
دکتر سید حسین هاشمی
استادیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Seyyed Hosein Hashemi
Assistant Professor
Mofid University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمد آشوری
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ashouri
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
دکتر نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
سید مصطفی میرمحمدی عزیزی
دانشیار حقوق، حقوق بین الملل
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Mostafa Mirmohammadi
Associate Professor, International law
Mofid University
Specialist: International law
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Mirmohammadsadeghi
Full Professor, Criminal Law
Shahid Beheshti University
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
ویراستار انگلیسی
مژگان مفیدی
مژگان مفیدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۲