درباره نشریه
ISSN:
2423-4648
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول:
دکتر سید مسعود موسوی کریمی
سردبیر:
دکتر اکبر کمیجانی
مدیر اجرایی:
زکریا مهتری
ویراستار فارسی:
حمیدرضا ذوالقدر
تلفن:
025-32130150
دورنگار:
025-32925764
سایت اختصاصی:
economic.mofidu.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار شهید صدوقی، میدان مفید، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات اقتصادی
اشتراک:
دورنگار:
021-66710735
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/17
مدیر مسئول
دکتر سید مسعود موسوی کریمی
رئیس دانشگاه مفید
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Seyed Masoud Moosavi Karimi

Mofid University
Specialist: Philosophy
سردبیر
دکتر اکبر کمیجانی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Akbar Komijani
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Yusefi Sheykh Robat
Associate Professor, economics
Mofid University
Specialist: Economical science
دکتر منصور زراءنژاد
استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری
Mansour Zarra Nezhad
Professor, Department of Economics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: econometrics, financial economics, monetary economics, Islamic economics, economics
دکتر سید صادق حقیقت
استاد گروه علوم سیاسی
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Sadegh Haghighat
Professor, Department of Political Science
Mofid University
Specialist: political science
سعید فراهانی فرد

Saeed Farahanifard

محمدتقی گیلک حکیم آبادی
استاد اقتصاد،علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصادبخش عمومی، اقتصاد پولی و اقتصاد اسلامی
Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi
Professor, Economics
University of Mazandaran
Specialist: Public sector Economics, Monetary economics, Islamic Economics
ناصر الهی
دانشیار دپارتمان اقتصاد
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی
دکتر اسدالله فرزین وش
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی، اقتصاد بین الملل
Asadollah Farzinvash
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر اکبر کمیجانی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Akbar Komijani
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر عباس میرآخور
استاد رئیس صندوق مالی اسلامی ، مرکز بین المللی آموزش در امور مالی اسلامی ، کوالالامپور ، مالزی.(INCEIF)
رشته تخصصی: اقتصاد پولی واقتصاد اسلامی
Abbas Mirakhor
Professor
ویراستار فارسی
حمیدرضا ذوالقدر
حمیدرضا ذوالقدر

مدیر اجرایی
زکریا مهتری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۶