درباره نشریه
ISSN:
2423-4648
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول:
دکتر سید مسعود موسوی کریمی
سردبیر:
دکتر اکبر کمیجانی
مدیر اجرایی:
اسماعیل امجدی
تلفن:
021-66710735
دورنگار:
021-66710735
سایت اختصاصی:
economic.mofidu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ جنوبی، خیابان کامران صالح، کوچه شاطری، پلاک 6، ، کدپستی: 1135648313
اشتراک:
دورنگار:
021-66710735
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/26

آرشیو این مجله در مجله نامه مفید قرار دارد. <a

مدیر مسئول
دکتر سید مسعود موسوی کریمی

دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Seyed Masoud Moosavi Karimi

Mofid University
Specialist: Philosophy
سردبیر
دکتر اکبر کمیجانی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Akbar Komijani
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
اعضای تحریریه
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
دکتر ناصر الهی
استادیار
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: مدیریت ایمنی صنعتی، اقتصاد
Nasser Elahi
Assistant Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Economy, Industrial Safety Management
دکتر صادق بختیاری
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد بخش عمومی
Sadegh Bakhtiari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
دکتر سید منصور خلیلی عراقی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی اقتصاد شهری ومنطقهای
Seyed Mansour Khalili Araghi
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Econometrics of Urban and Regional Economics
دکتر یدالله دادگر
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Yadollah Dadgar
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: economics
دکتر حسین صادقی
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی اقتصاد منابع و محیط زیست اقتصاد ایران اقتصاد اسلامی
Hossein Sadeghi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Energy Economics Resource Economics and the Environment Iran's Economy Islamic Economics
دکتر جعفر عبادی
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
Jafar Ebadi
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
دکتر حسین عباسی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی و اقتصاد عمومی
Hossein Abbasinejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Econometrics and Public Economics
دکتر اسدالله فرزین وش
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی، اقتصاد پولی و اقتصاد بین الملل
Asadollah Farzinvash
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر اکبر کمیجانی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Akbar Komijani
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر محمود متوسلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mahmood Motavassely
Professor
University of Tehran
Specialist: Economical science
دکتر عباس میرآخور
استاد
Abbas Mirakhor
Professor
دکتر محمدنقی نظرپور
دانشیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Naghi Nazarpour
Associate Professor
Mofid University
Specialist: Economy
مدیر اجرایی
اسماعیل امجدی

Esmaeel Amjadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۸