درباره نشریه
ISSN:
2383-1049
eISSN:
2538-5356
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر سعید غفاری
سردبیر:
دکتر افشین موسوی چلک
مدیرداخلی:
دکتر زیبا محمدزاده
سایت اختصاصی:
lib.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
قم، میدان جهاد، خیابان شصت متری شهدای پست
تلفن همراه:
09124201803
صندوق پستی:
311-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/01
مدیر مسئول
دکتر سعید غفاری
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Ghaffari
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: Information Science and Knowledge
سردبیر
دکتر افشین موسوی چلک
دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Afshin Mousavi Chelak
Associate Professor, knowledge and information science
Payame Noor University
Specialist: Information Science and Knowledge
اعضای تحریریه
دکتر افشین موسوی چلک
دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Afshin Mousavi Chelak
Associate Professor, knowledge and information science
Payame Noor University
Specialist: Information Science and Knowledge
فرامرز سهیلی
دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Faramarz Soheili
Associate Professor, knowledge and information science
Payame Noor University
Specialist: knowledge and information science
دکتر عبدالحسین فرج پهلو
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Abdolhosein Farajpahlou
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر حسن اشرفی ریزی
دانشیار مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Hassan Ashrafi Rizi
Associate Professor Health Information Technology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Library and Information
محمدرضا سلیمانی
محمدرضا سلیمانی

دکتر امیررضا اصنافی
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Amir Reza Asnafi
Assistant Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Information science and knowledge
دکتر علی اکبر خاصه
استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه پیام نور
Ali Akbar Khasseh
Assistant Professor, Library & Information Science
Payame Noor University
دکتر عبدالرسول خسروی
دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
Abdolrasool Khosravi
Associate Professor, Associate Professor, Medical Library and Information Science Department
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر سعید غفاری
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Ghaffari
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: Information Science and Knowledge
حمید قاضی زاده

دکتر مهدی محمدی
دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mahdi Mohammadi
Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science
University of Qom
Specialist: Knowledge & Information Science
حیدر مختاری

دکتر علی منصوری
دانشیار دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
Ali Mansouri
Associate Professor, Knowledge and Information Science
University of Isfahan
زهره زاهدی

دکتر هادی شریفی مقدم
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Hadi Sharifi Moghadam
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Library and Information
دکتر مرتضی کوکبی
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Morteza Kokabi
Professor, Knowledge and Information Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
مدیرداخلی
دکتر زیبا محمدزاده
دانش آموخته دکتری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی (بازیابی اطلاعات)
Ziba Mohammadzadeh
.Ph.D, , Department of Information and Knowledge Science
Payame Noor University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۲