درباره نشریه
ISSN:
2383-1049
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر سعید غفاری
سردبیر:
دکتر افشین موسوی چلک
مدیر اجرایی:
دکتر علی بیرانوند
سایت اختصاصی:
lib.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
قم، میدان جهاد، خیابان شصت متری شهدای پست
تلفن همراه:
09124201803
صندوق پستی:
311-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/24
مدیر مسئول
دکتر سعید غفاری
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Ghaffari
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: Information Science and Knowledge
سردبیر
دکتر افشین موسوی چلک
معاون دانشگاه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Afshin Mousavi Chelak

Payame Noor University
Specialist: Information Science and Knowledge
اعضای تحریریه
دکتر افشین موسوی چلک
معاون دانشگاه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Afshin Mousavi Chelak

Payame Noor University
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت دانش ، علم سنجی
Mohammad Hassanzadeh
Professor Faculty of Education and Psychology
Tarbiat Modares University
Specialist: Knowledge and Information science, Scientometrics , Knowledge Management
دکتر محمد توکلی زاده راوری
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mohammad Tavakolizadeh Ravari
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر حمزه علی نورمحمدی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Hamzehali Nourmohammadi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی، کتابسنجی، آلتمتریکس (دگرسنجی)، مدیریت اطلاعات، نمایه سازی و نمایه های بین المللی، بازاریابی محتوا، سنجش علم، فناوری و نوآوری، شاخصهای علم، فناوری و نوآوری
Abdolreza Noroozi Chakoli

Specialist: Information Science and Knowledge Studies, Scientometrics, Bibliometrics, Altmetrics, Infoamation Management, Indexing and International Indexes, Content Marketing, Science Technology and Innovation Assessment, Science Technology and Innovation Indicators
فرامرز سهیلی
دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Faramarz Soheili
Associate Professor, knowledge and information science
Payame Noor University
Specialist: knowledge and information science
دکتر هادی شریفی مقدم
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Hadi Sharifi Moghadam
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Library and Information
دکتر احمد شعبانی
استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصا
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Shabani
Professor School of Islamic Education and Economics
Specialist: Information Science and Science, Librarianship and Information
دکتر محمدرضا قانع
دانشیار
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mohammad Reza Ghane
Associate Professor
Specialist: Information science and science
دکتر مرتضی کوکبی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Morteza Kokabi
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر جعفر مهراد
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Jafar Mehrad
Professor
University of Shirazu
Specialist: Information science and science
دکتر محسن نوکاریزی
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اطلاع رسانی، کتابداری
Mohsen Nowkarizi
Professor, Library and Information Science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Library and Information Science
مدیر اجرایی
دکتر علی بیرانوند
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Ali Biranvand
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: Information science and science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۷