درباره نشریه
ISSN:
2383-370X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه خلیج فارس
مدیر مسئول:
دکتر سید موسی گلستانه
سردبیر:
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
مدیرداخلی:
دکتر سوران رجبی
ویراستار فارسی:
دکتر علی پاکیزه
ویراستار فارسی:
فاطمه باقری
تلفن:
077-31222147
دورنگار:
077-31222147
سایت اختصاصی:
jpid.pgu.ac.ir
نشانی:
بوشهر، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشکاه ادبیات و علوم انسانی، دفتر فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی، ، کدپستی: 7516913798
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/07
مدیر مسئول
دکتر سید موسی گلستانه
دکتر سید موسی گلستانه

سردبیر
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor, Department of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
اعضای تحریریه
دکتر احمد احمدی
استاد گروه فلسفه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Ahmad Ahmadi
Professor گروه فلسفه
University of Tehran
Specialist: Western philosophy
دکتر حسین شکرکن
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Hosein Shokrkon
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر سوران رجبی
دانشیار روانشناسی
دانشگاه خلیج فارس
رشته تخصصی: روانشناسی
Soran Rajabi
Associate Professor, psychology
Persian Gulf University
Specialist: psychology
دکتر عباس ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Abaas Abolghasemi
Professor
University of Guilan
Specialist: General Psychology
دکتر عبدالکاظم نیسی
استاد روانشناسی بالینی کودک
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Abdulkazem Neissi
Professor, clinical child psychology
دانشگاه شهید چمران اهواز
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر علی پاکیزه
دکتر علی پاکیزه

دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
فریده السادات حسینی
فریده السادات حسینی

دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر مرتضی لطیفیان
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Morteza Latifian
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Educational Psychology
دکتر منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor, Department of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
ویراستار فارسی
دکتر علی پاکیزه
دکتر علی پاکیزه

فاطمه باقری
فاطمه باقری

مدیرداخلی
دکتر سوران رجبی
دانشیار روانشناسی
دانشگاه خلیج فارس
رشته تخصصی: روانشناسی
Soran Rajabi
Associate Professor, psychology
Persian Gulf University
Specialist: psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۶