درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
شهلا شرکت
مدیر مسئول:
شهلا شرکت
سردبیر:
شهلا شرکت
تلفن:
021-88549304
دورنگار:
021-88549303
سایت اختصاصی:
www.zananemrooz.com
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، شماره 5، طبقه چهارم، ، کدپستی: 1559648118
تلفن همراه:
09121129144¡09391367724
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-22654977
021-22654976
تلفن همراه:
09121129144
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۰