درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به ارایه متن مطالب خود در مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
شهلا شرکت
مدیر مسئول:
شهلا شرکت
سردبیر:
شهلا شرکت
ویراستار فارسی:
هایده عبدالحسین زاده
ویراستار فارسی:
لیلا صمدی
تلفن:
021-88549304
دورنگار:
021-88549303
سایت اختصاصی:
www.zananemrooz.com
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، شماره 5، طبقه چهارم، ، کدپستی: 1559648118
تلفن همراه:
09121129144¡09391367724
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-22654977
021-22654976
تلفن همراه:
09121129144
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۰