درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
سردبیر:
دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی
مدیر اجرایی:
زهرا رزاق مرندی
ویراستار فارسی:
علیرضا سهروردی
ویراستار انگلیسی:
الهام فراهانی
تلفن:
025-32130287
دورنگار:
025-32925764
سایت اختصاصی:
humanrights.mofidu.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار شهید صدوقی، میدان مفید، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق بشر
صندوق پستی:
3611-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1400/05/14
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Yusefi Sheykh Robat
Associate Professor, economics
Mofid University
Specialist: Economical science
سردبیر
دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق
Seyyed Mohammad Ghari Seyyed Fatemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Law
اعضای تحریریه
Fred Dallmayr
professor
Specialist: Philosophy and Political Science
Eva Berms

Specialist: Human Rights
Renate Holub
professor University of California, Berkeley, USA
Specialist: Political Philosophy
Daniel Brumberg
Associate Professor George Town University, USA
Specialist: Political Science
Sarah Joseph
professor Monash University, Australia
Specialist: Human Rights
William Schabas
professor Middlesex University, England
Specialist: Human Rights & International Law
Taliya Khabrieva
professor Russian Academy of Science, Russian Federation
Specialist: Law
Mashood Baderin
professor School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, UK
Specialist: Law
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
دکتر نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
دکتر محمد حبیبی مجنده
دانشیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mohammad Habibi Mojandeh
Associate Professor
Mofid University
Specialist: International Law
دکتر سید صادق حقیقت
استاد گروه علوم سیاسی
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Sadegh Haghighat
Professor, Department of Political Science
Mofid University
Specialist: political science
دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق
Seyyed Mohammad Ghari Seyyed Fatemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Law
دکتر سید مسعود موسوی کریمی
رئیس دانشگاه مفید
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Seyed Masoud Moosavi Karimi

Mofid University
Specialist: Philosophy
دکتر حسین مهرپورمحمدآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق اسلامی
Hosein Mehrpour Mohammadabadi
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic law
دکتر سید علی میرموسوی
دانشیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Ali Mirmoosavi
Associate Professor
Mofid University
Specialist: political science
سید مصطفی میرمحمدی عزیزی
دانشیار حقوق، حقوق بین الملل
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Mostafa Mirmohammadi
Associate Professor, International law
Mofid University
Specialist: International law
Timothy William Waters
professor Indiana University, USA
Specialist: Law
Jack Donnelly
professor Denver University, USA
Specialist: Human Rights
Carl Pierce Wellman
Washington University in St. Louis, USA
Specialist: Philosophy & Human Rights
Edward Joseph Alam
Professor Notre-Dame University (Louaize), Lebanon
Specialist: Philosophy
ویراستار فارسی
علیرضا سهروردی

دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Sohrawardi

Mofid University
Specialist: Persian Literature
ویراستار انگلیسی
الهام فراهانی
استادیار دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Elham Farahani
Assistant professor
Mofid University
مدیر اجرایی
زهرا رزاق مرندی

دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Zahra Razaghi

Mofid University
Specialist: International law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۱